Olaines panorāma
Olaines industriālajā teritorijā uzsāk maģistrālās – Rūpnīcu – ielas rekonstrukciju

Olaines industriālajā teritorijā uzsāk maģistrālās – Rūpnīcu – ielas rekonstrukciju

Olaines industriālajā teritorijā uzsāk maģistrālās – Rūpnīcu – ielas rekonstrukciju

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” realizēšanas ietvaros šā gada 2. aprīlī Olaines novada pašvaldība parakstīja līgumu Nr. 3.3.1.0/17/I/036 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā” (turpmāk – projekta) īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 1 278 915,45 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 663 189,60 eiro, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums ir 615 725,85 eiro.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Olaines novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Olaines novada attīstības programmās noteiktajai ekonomiskajai specializācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām. 

Pateicoties projekta realizēšanai, Olaines novadā tiks izveidotas vismaz 85 jaunas darbavietas un uzņēmumi veiks ieguldījumus savā attīstībā vismaz 7 995 574 eiro apmērā. 

Projekta ietvaros tiks rekonstruēta Rūpnīcu iela Olaines pilsētā, kas ir maģistrālā iela Olaines industriālajā teritorijā. Paredzēts atjaunot ielas segumu, izbūvēt ielas apgaismojumu, atjaunot gājēju ietvi, izbūvēt slēgtu lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, atjaunot zem ielas esošās komunikācijas – tehniskā un dzeramā ūdens vadus un vidējā sprieguma elektrotīklus –, izbūvēt jaunu kabeļu kanalizāciju, kā arī sabiedriskā transporta autobusa pieturvietu un publiskās autostāvvietas.

Šobrīd projekta ietvaros Olaines novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar AS “Ceļu pārvalde”, kura apņemas veikt Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas darbus Olainē, Olaines novadā. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada oktobrim.

Par satiksmes ierobežojumiem projekta īstenošanas laikā šajā teritorijā esošie uzņēmumi un darbinieki tiks savlaicīgi informēti.