Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jurista amatam

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jurista amatam

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos jurista amatam

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos

jurista amatam darbam Īpašuma un juridiskajā nodaļā

(profesijas kods 2611 01, mēnešalgas grupa 10, uz nenoteiktu laiku)

 

 Galvenie amata pienākumi:

 1. nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļu nemaksātāju saistību kontroli un piedziņu,  vest uzskaiti (veidot un uzturēt lietas);
 2. gatavot un nosūtīt brīdinājumus parādniekiem par administratīvā akta piespiedu izpildi. Savas kompetences ietvaros gatavot līgumus un vienošanās;
 3. gatavot un iesniegt tiesu izpildītājiem administratīvos aktus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā;
 4. gatavot administratīvos aktus par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu vai nepagarināšanu , un līgumus/vienošanās;
 5. gatavot un iesniegt mantojuma iesniegumus pēc piekritības zvērinātam notāram;
 6. gatavot un iesniegt kreditora pretenzijas maksātnespējas procesa ietvaros pēc piekritības un nodrošina maksātnespējas datus, nodrošināt kontroli;
 7. gatavot dokumentus uz zvērinātu tiesu izpildītāju, maksātnespējas administratoru, zvērinātu notāru pieprasījumiem un citu valsts amatpersonu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo personu iesniegumiem, un citu fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām;
 8. sniegt fiziskām un juridiskām personām paskaidrojumus un metodisku palīdzību atbilstoši amata pienākumiem un nodaļas darbības nolikumam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 9. nodrošināt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nodrošinājuma atzīmes (aizlieguma atzīmes (hipotēkas)) ierakstīšanu zemesgrāmatā;
 10. pārstāvēt pašvaldību tiesās, valsts iestādēs saistībā ar amata pienākumos noteiktā izpildi, gatavot attiecīgus dokumentus un iesniegt pēc piekritības;
 11. pastāvīgi sekot un apgūt izmaiņas normatīvajos tiesību aktos un tiesu prakses un tiesību doktrīnas attīstībai.

 

Prasības pretendentiem:

 1. profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs (profesionālā maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
 2. darba pieredze jurisprudencē – vismaz trīs gadi piedziņas procesos;
 3. pieredze normatīvo aktu un līgumu dokumentu izstrādē;
 4. prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un piemērot tiesību normas;
 5. pārzināt un orientēties civiltiesību, administratīvo un  krimināltiesību reglamentējošajos normatīvajos aktos;
 6. vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri pilnveidot profesionālās zināšanas;
 7. labas darba plānošanas un organizēšanas prasmes, precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
 8. ļoti labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, izstrādāt un noformēt dokumentus;
 9. valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 10. sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Mēs piedāvājam:

 1. pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 2. darba veikšanas vietu – Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114;
 3. labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu (1488,00 eiro pirms nodokļu nomaksas, mēnešalgas grupa 10);
 4. sociālās garantijas;
 5. iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 6. veselības un dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika).

 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. CV;
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  līdz 2023. gada 31.janvārim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, vai iesūtot elektroniski – uz e-pasta adresi iveta.grundmane@olaine.lv ar norādi “Jurists”. Papildu informācija – pa tālruni 29406641 (Inese), 20387897 (Janīna).

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.