Olaines panorāma
Olaines novada pašvaldība organizē bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība organizē bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība organizē bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu

Olaines novada pašvaldība bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Ieva Loseva, e-pasts: ieva.loseva@olaine.lv, tālrunis 67146038; 25444843.

 

Mērķis

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

 

Nometņu projektu noteikumi

 1. Nometnes projekta mērķgrupa: Olaines novada izglītības iestāžu skolēni vai bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.
 2. Nometnes projekta norises laiks: jūnijs, jūlijs, augusts.
 3. Nometnes projekta ilgums: minimālais dienu skaits 5 dienas, maksimālais dienu skaits 7 dienas. Minimālais aktivitāšu laiks dienas nometnei  4 astronomiskās stundas dienā.
 4. Nometnes dalībnieku skaits – vienas nometnes minimālais dalībnieku skaits 15, maksimālais dalībnieku skaits 24.
 5. Nometnes organizētājam jāatbilst 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.
 6. Ar Konkursa uzvarētāju tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas un nometnes īstenošanas kārtība. Pašvaldība veic avansa maksājumu 30 % apmērā pirms nometnes īstenošanas, un atlikušo maksājuma daļu, kuras apmērs ir atkarīgs no dalībnieku skaita, pēc nometnes veiksmīgas īstenošanas.

 

Pieteikumu iesniegšana

Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz personiski Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē vai pa pastu ierakstītā vēstulē līdz kārtējā gada aprīļa mēneša 2.piektdienai - 2023. gada 14.aprīlim.

Pieteikums sastāv no:

 • projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
 • nometnes kopējā budžeta (2.pielikums);
 • nometnes programmas aktivitāšu apraksta;
 • nometnes vadītāja apliecības kopijas;
 • reģistrācijas apliecības kopijas;
 • saskaņojuma ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nometnes norises vietu;
 • nometnes projekta vadītāja un projektā iesaistīto speciālistu CV;
 • Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumos Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajiem dokumentiem;
 • citiem dokumentiem, kurus Pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai.

Nometnes projekta pieteikuma un atskaišu veidlapas jāaizpilda valsts valodā datorrakstā.

Konkursa nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas ir pieejams Pašvaldības mājas lapā ww.olaine.lv un Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē.

 

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

Nometņu projektu kopējais finansējums tiek noteikts, apstiprinot Pašvaldības kārtējā gada budžetu.

Nometnes projekta līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N

F – kopējais piešķirtais līdzfinansējums

B – bērnu skaits nometnē

D – nometnes norises dienu skaits līdz 7 dienām

N – konstantais finansējums vienam bērnam dienā 14,00 EUR diennakts nometnei un 5,70 EUR dienas nometnei.

Nometnes organizētājs garantē savu līdzfinansējumu (t.sk. var būt vecāku maksājums) ne mazāk kā 30% no kopējā finansējuma programmas aktivitāšu īstenošanai.

Darba samaksa nometnes organizētāja personālam diennakts nometnei nedrīkst pārsniegt 30% no kopējām izmaksām, dienas nometnei 25% no kopējām izmaksām.

Projekta attiecināmās izmaksas:

 • atalgojums nometnes personālam;
 • telpu un aprīkojuma noma;
 • transporta pakalpojumi;
 • dalībnieku ēdināšana;
 • aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces;
 • saimniecības preces;
 • mazvērtīgais inventārs;
 • citas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

Projekta neattiecināmās izmaksas:

 • projekta sagatavošanas izmaksas;
 • pamatlīdzekļu iegāde;
 • naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
 • bankas pārskaitījumu komisijas maksa.

Daudzbērnu ģimeņu bērniem papildus piemērojama 50% atlaide no konstantā finansējuma (N), kas noteikts nolikumā, vienam bērnam dienā diennakts nometnei vai dienas nometnei, ko sedz Olaines novada pašvaldība.

 

Pilnīgs konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Nometnes budžeta veidlapa

Atskaites veidlapa

Komisijas vērtēšanas kritēriji