Olaines panorāma
Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Olaines novada domes 22.09.2021. lēmumu (12. prot., 24. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskajai apspriešanai nodots Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekts.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana notiek 
no 06.10.2021. līdz 03.11.2021.

 

Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

  • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.

 

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 11. oktobrī Olaines Kultūras namā un tika translēta Olaines novada pašvaldības “Facebook” kontā.

 

Kontaktinformācija:

  • teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba, elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377;
  • teritorijas plānojuma izstrādātāja – SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv, tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv, Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.

 


 

 

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.