Olaines panorāma
Piedalies Olaines novada attīstības plānošanā! Aizpildi aptauju!

Piedalies Olaines novada attīstības plānošanā! Aizpildi aptauju!

Cienījamie Olaines novada iedzīvotāji!

Līdz 15. aprīlim notiek iedzīvotāju aptauja par Olaines novada attīstību

Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem novada teritorijas attīstībā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Olaines novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Olaines novada attīstības programmai 2022.–2028. gadam.

Anketa iedzīvotājiem elektroniski pieejama teej.uz/OlainesAptauja . 

To var aizpildīt, izmantojot arī QR kodu.

Aptauja iedzīvotājiem papīra formātā būs pieejama izdevuma “Olaines domes vēstis” marta numurā un veikalos Medemciemā, Pēterniekos un Jāņupē (Ziediņi un Zustari).

Aptaujas papīra formātā nodošanas vietas:

  • pastkastīte Olainē pie pašvaldības ieejas Zemgales ielā 33;
  • pastkastīte Jaunolainē pie Sociālā dienesta durvīm mājā “Zeiferti”;
  • pastkastīte Gaismās pie Sociālā dienesta durvīm Gaismas ielā 6;
  • veikalos Medemciemā, Pēterniekos, Jāņupē (Ziediņi un Zustari).

Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10–15 minūtes.

Aptauju organizē Olaines novada pašvaldība.

Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt!

Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!
 

Paralēli iedzīvotāju aptaujai norisinās arī novada uzņēmēju aptauja.

Ja esi uzņēmējs, aicinām aizpildīt arī uzņēmēju aptaujas anketu, kas elektroniski pieejama teej.uz/OlainesUznemeji.

Papildus dalībai aptaujā sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, piedaloties iedzīvotāju forumos (plānotais laiks: aprīlis–maijs) un publiskajā apspriešanā (plānotais laiks: septembris–oktobris). Par precīziem aktivitāšu laikiem pašvaldība informēs vēlāk.

Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sākumlapā un būs pieejama sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstības plānošanas dokumenti” – “Attīstības programma 2022.–2028. gadam”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Elīnu Grūbu, e-pasta adrese elina.gruba@olaine.lv, tālrunis 29530377. Attīstības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”.

 


Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Tā tiks izstrādāta saskaņā ar Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2030. gadam, nacionālā un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī blakus esošo pašvaldību attīstības plāniem. Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.