Olaines panorāma
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā

 

08.2021.-10.2021.

Olaines novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā”. Noslēdzies iepirkums par “Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība Zeiferta ielā 6b, Olainē”, līgums par būvniecību tika noslēgts ar SIA “REATON”, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe”, bet par autoruzraudzību ar SIA “KOMERCVEIKSMES”.

 

05.2021.-07.2021.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem un līgumam noslēgušies darbi pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” līguma “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olainē” būvprojekta izstrāde un tā ekspertīze, aprēķinātas būvizmaksas. Izsludināts iepirkums par būvdarbu izpildi (ONP 2021/31/ERAF) un būvuzraudzību (ONP 2021/35).

 

02.2021.-04.2021.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā" ietvaros BIS ( Būvniecības informācijas sistēmā) iesniegts būvekspertīzes atzinums. Tā mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Covid-19 infekcijas izplatības dēļ darbi atpaliek no iepriekš plānotā kalendārā laika grafika, taču tos paredzēts veikt ievērojot projektu ieviešanas gala termiņu.

 

11.2020.-01.2021. 
Dažās pozīcijās darbi pie “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olainē” būvprojekta izstrādes un tā ekspertīzes notiek ar nobīdi no plānotā grafika, taču darbus tiek plānots pabeigt laicīgi, ievērojot projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” izpildes gala termiņu. 
Regulāri notiek darba grupas sanāksmes
 

08.2020.-10.2020.
Projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” līguma “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olainē” ietvaros turpinās darbs pie projekta detalizētas izstrādes, interjera un iekārtu plāniem.
Oktobra beigās par izstrādātā būvprojekta ekspertīzi un atzinumu sniegšanu līgums noslēgts ar SIA “Arhitekts Muižzemnieks”.

 

05.2020.-07.2020.
Turpinās darbi pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” līguma “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olainē” būvprojekta izstrādi. Būvprojekts izstrādāts minimālajā sastāvā.

 

02.2020. – 04.2020.
Olaines novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā”. Konkursa rezultātā ar SIA “Komercveiksmes” tika noslēgts līgums par “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6B, Olainē” būvprojekta izstrādi. 


Publikācijas datums 14.11.2019.

Olaines novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta finansējumu 306 259,37 eiro apmērā (ERAF finansējums – 38,99% jeb 295 100,99 eiro, valsts budžeta finansējums – 1,47% jeb 11 158,38 eiro), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” realizē projektu Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā”.

Projekta ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim paredzēts izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumus: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru pakalpojumu saņemšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Zeiferta ielā 6b, Olainē.

Projekta kopējie paredzētie izdevumi ir 756 908,30 eiro, no tiem pašvaldības finansējums – 56,76% jeb 429 595,89 eiro no attiecināmajiem izdevumiem.

Pašlaik noris būvprojekta “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē” izstrāde.