Olaines panorāma
Sveicieni Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti!

Sveicieni Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti!

Sveicieni Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti!

Olaines novada pašvaldības atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums – 90% no aprēķinātās summas

(nestrādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu; personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai nestrādājošu personu ar I un II invaliditātes grupu, kura ir šīs personas vai tās laulātā lejupējie vai augšupējie radinieki).

 

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā – pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piem., darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.), kā arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm.

Pakalpojumu var saņemt: pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Pabalsti bērnam ar invaliditāti

Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, ja ir spēkā visi minētie nosacījumi:

  • bērnam ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
  • bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases);
  • bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu, izņemot, ja kāds no bērna vecākiem sniedz tikai asistenta pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu cita veida algotu darbu.

Pabalstu piešķir par vienu mēnesi, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic abi vecāki, bet, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic viens no vecākiem, tad pabalstu piešķir par diviem mēnešiem.

Pabalstu ārstniecības, rehabilitācijas, recepšu medicīnas preču un recepšu medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārā gadā piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

 

Bērns invalīds un viņa pavadonis (uzrādot attiecīgu dokumentu) apmeklē peldbaseinu bez maksas.

 

Publiskā slidošana Olaines slidotavā bērniem invalīdiem ar pavadoni ir bez maksas.

 

Pašvaldība Olaines novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē speciālās izglītības iestādes (pēc medicīniskiem norādījumiem) 100% apmaksā transporta izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

 

Olaines novada skolās tiek piedāvātas speciālās izglītības programmas.

Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” piedāvā iegūt pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Atlaide Olaines peldbaseinā I un II grupas invalīdiem. Apmeklējuma maksa ir tikai 1 EUR.

Atlaide Olaines slidotavas apmeklējumam – I un II grupas invalīdiem apmeklējuma maksa ir 0.50 EUR.  

 

Olaines sociālās aprūpes centrā sociālais dienests sniedz institucionālu aprūpi I un II grupas invalīdiem un pensijas vecuma cilvēkiem.

 

Pašvaldība plāno īstenot ES struktūrfondu projektu „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, kura ietvaros paredzēts izveidot rehabilitācijas centru, kas būs mūsdienīgs un moderns centrs, kurā vecāki ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt ergoterapeita, audiologopēda, logopēda, mākslas terapeita, mūzikas terapeita, Montessori pedagoga, psihologa pakalpojumus, kas pieņems pēcpusdienā un vakarā.

 

Pašvaldība ar Olaines nevalstisko organizāciju apvienības starpniecību atbalsta dažādas interešu grupas, t.sk. arī Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija” Olaines nodaļu, piešķirot finansējumu to darbībai.

 

Pašvaldība iespēju robežās cenšas nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

 

Katru gadu cilvēkiem ar invaliditāti par godu tiek organizēts pasākums - Starptautiskajai invalīdu dienai veltīta pēcpusdiena. Pasākuma dalībniekiem nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts (bez maksas) transports uz un no pasākuma. Šāds pasākums notika arī šodien, 3. decembrī, Olaines Kultūras namā.