Olaines panorāma
Uzzini, kas var saņemt mājokļa pabalstu

Uzzini, kas var saņemt mājokļa pabalstu

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” aicina pieteikties mājsaimniecības mājokļa pabalsta aprēķinam

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” atbilst nosacījumiem, dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3, ja pēc visu maksājumu segšanas par mājokli paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajam vai vienīgajam cilvēkam ģimenē un 228 eiro katram nākamajam cilvēkam ģimenē.

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 • īres maksu īres līguma gadījumā (bet ne vairāk kā 5 euro par 1 m2).

 

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 •  iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Iesniegumu un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošos dokumentus (rēķini, maksājuma kvītis u.c.)  par iepriekšējo vai esošo mēnesi var iesniegt, iepriekš pierakstoties:

1. P/a "Olaines sociālais dienests" Olaines pilsētas klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, Olainē.  Informatīvais tālrunis 67146041.  Iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem var arī ievietot pasta kastītē vai atstāt pie informatora.

2. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, m.Zeiferti. Informatīvais tālrunis 67811295.

3. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6. Informatīvais tālrunis 25602268.

 

Infografika-skaidrojums par mājokļa pabalstu