Olaines panorāma
Olaines 2. vidusskola

Olaines 2. vidusskola

 


Olaines 2. vidusskola uzsāka darbību 1976. gadā. Skolu ir vadījuši: V.Dobroštans, I.Potapova, G.Jurkevičs. No 2003. gada skolu vada Ludmila Osipova.
​Olaines 2.vidusskola akreditēta līdz 2026.gada 3.martam.
No 2007g. līdz 2021.g. skola veiksmīgi darbojās FEE ekoskolu programmā.


​​Uz 2022. gada 1. septembri skolā nokomplektēti 26 klašu komplekti, kopā 697 skolēni un viena pirmsskolas klase (21 bērns).
Nokomplektētas divas 1. klases (54 skolēni) un viena 10. klase (28 skolēni). Sākumskolā organizētas 2 pagarinātās dienas grupas.
Skolā strādā 58 skolotāji, 6 interešu izglītības skolotāji un 37 tehniskie darbinieki. Skola nokomplektēta ar atbalsta personālu: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, speciālo pedagogu, medmāsu un pedagoga palīgiem.


Olaines 2. vidusskolā 2022./2023. mācību gadā īsteno 4 izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 01011121.
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121 (2. modelis).
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621.
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, izglītības programmas kods 31016011.​​

Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots metodiski informatīvais centrs (bibliotēka, lasītava, videozāle, konferenču zāle, trenažieru zāle).
Skolas piedāvājums interešu izglītībā: 25 programmas (Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, zīmēšana, gleznošana “Mākslas pasaule”; Teātra sports “Improvizācijas teātris”; Rotu izgatavošana “Izstrādājumi no pērlītēm”; Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, zīmēšana, gleznošana “Kumelītes”; Dizains pulciņš “Iedvesma”; Valodiņa; Tautas dejas; Datorikas pulciņš; Konstruēšana un tehniskā modelēšana; Daba un vide; Vispusīgā fiziskā sagatavotība „Stiprs un vesels”; Vispārēja fiziskā sagatavošana; Aerobika; Fitness; Rokas bumba (meitenes); Rokas bumba (zēni); Koriģējošā vingrošana; Džosui karātē; Skolas muzejs; Bibliotēkas klubiņš; Retorikas māksla, Tradīciju kaleidoskops).


No 2017. gada 1. septembra skola īsteno projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/1/001, kurš nodrošina papildus pedagoga palīga amatu un mācīšanās grupas STEM jomā.​


2020.g. - 2023.g. Olaines 2. vidusskola īsteno Erasmus+ programmas pamatdarbības KA2 projektu "Draudzība ir dārgums". Projekta mērķis ir novērst vienaudžu vardarbību sākumskolas skolēnu vidū, mazināt dusmu un stresa problēmas, veicināt draudzīgas attiecības. Dalībvalstis: Rumānija (projekta koordinators), Turcija, Portugāle, Latvija.


Skolas uzdevumi 2022./2023. mācību gadam:

  • Nodrošināt kompetenču pieejas mācību saturā īstenošanu un nostiprināšanu.

          * Īstenot starppriekšmetu saikni jaunā mācību satura ieviešanā, sadarbojoties mazās darba grupās.
          * Aktivizēt skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties, analizēt, secināt un veidot personisko atbildību par mācību sasniegumiem.
          * Pilnveidot skolēnu iespējas efektīvi pielietot digitālas un sadarbības caurviju prasmes mācību procesā.

  • Veicināt un stiprināt latviešu valodas lietošanu skolas ikdienā, nodrošinot pamatu pārejai uz mācībām valsts valodā.
  • Aktualizēt metodisko palīdzību skolotājiem iekļaujošajā izglītībā.
  • Veikt skolas pašvērtējumu kritērijā “Mācīšana un mācīšanās”.
  • Iedzīvināt skolas vērtības STARS mācību un audzināšanās procesā.

Plašāk - www.olaine2vsk.lv

Olaines 2. vidusskolas ēka no putnu lidojuma