Olaines panorāma
Apstiprināts Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums

Apstiprināts Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums

Tematiskā plānojuma mērķis ir atbilstoši darba uzdevumam plānot attīstību Medemciema, Jāņupes un Pēternieku apkaimes kā vietējas nozīmes centrus, apkopojot informāciju par apkaimēs esošo dārzkopības kooperatīvu (ciemu) teritoriju attīstības iespējām un izstrādājot kritērijus turpmākai šo teritoriju attīstībai (prioritārā secībā).

Izvērtēt pārējo (Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, kā arī Olaines pilsētas dārzkopību teritorijas) dārzkopību teritoriju veidojošo ciemu attīstības perspektīvas. Tematiskā plānojuma risinājumus plānots iekļaut Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā, identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.

Informējam, ka publiskās apspriešanas laikā visvairāk diskusiju raisīja dokumentā piedāvātā adresācijas maiņa ciemu teritorijās. Olaines novada pašvaldība plāno adresācijas maiņu veikt pakāpeniski. Šis ir pirmais piedāvājums un esam pateicīgi par iedzīvotāju aktīvo līdzdalību un vairāk nekā 100 ierosinājumiem.

Pēc Tematiskā plānojuma apstiprināšanas pašvaldība turpinās vērtēt katru teritoriju vai ciemu atsevišķi kopā ar Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta, Valsts un pašvaldības policijas, Latvijas pasta, kooperatīvu pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Par šo procesu iedzīvotāji tiks informēti, lai kopīgi sasniegtu mērķi – skaidra adresācijas sistēma, kas nodrošina iedzīvotājiem drošu vidi un ļauj savlaicīgi saņemt neatliekamo palīdzību, pasta sūtījumus u.c.

Uzziņai:

Tematiskā plāna izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Olaines novada domes 2016. gada 27. jūlija lēmumu (prot. Nr. 7, 23. p.) "Par Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu"

Saskaņā ar 2017.gada 27. septembra Olaines novada domes lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”, tika noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 02.10.2017. – 27.10.2017. Pārskatā par Tematiskā plānojuma izstrādes laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem ir apkopoti visi ierosinājumi un ietverti komentāri par to  ņemšanu vērā.

Saskaņā ar noslēgto līgumu dokumentu izstrādātāja SIA “Grupa93”.

Dokumenti un vizuālie materiāli pieejami šeit: