Olaines panorāma
Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

Olaines novada dome 2019. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (prot. Nr.3, p.2).

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskajā apspriešanā, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus, piedaloties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. 


Sabiedriskā apspriešana sāksies 2019.gada 8. aprīlī un turpināsies līdz 10.maijam.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 7.maijā plkst. 18.00
Olaines Kultūras nama mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē, LV-2114.
 

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

  • Olaines novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
  • Olaines pagasta pārvaldes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, pagasta pārvaldes darba laikā),
  • nosūtīt pa pastu (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
  • nosūtīt uz pašvaldības elektronisko adresi pasts@olaine.lv,
  • ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.