Olaines panorāma
Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Sanāksmi vada Olaines novada domes priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš. Prezentāciju komentē SIA "Reģionālie projekti" pārstāvis Tālis Skuja. 

 


Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.


Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

  • Olaines novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
  • Olaines pagasta pārvaldes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, pagasta pārvaldes darba laikā),
  • nosūtīt pa pastu (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
  • nosūtīt uz pašvaldības elektronisko adresi pasts@olaine.lv,
  • ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.