Olaines panorāma
Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana

Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

  • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.
     

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

 

Kontaktinformācija:

  • teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba, elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377;
  • teritorijas plānojuma izstrādātāja – SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv, tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv, Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.