2019. gadā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Olaines novadā” (pieejami šeit).

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas – notekūdeņu veidošanās nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Piemēram, krājtvertnes, septiķi, individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Asenizatoru reģistrācijas kārtība

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un nosēdumu izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām uz līguma pamata ar īpašnieku nodrošina asenizators.

Reģistrācijai sagatavotais iesniegums (pieejams šeit – SN 2. pielikums) tiek iesniegts Olaines novada pašvaldībā. Iesniegums Olaines novada pašvaldībā iesniedzams kādā no izvēlētajiem veidiem:

  • personīgi iesniedzot Olaines novada pašvaldībā;
  • pa pastu;
  • elektroniski kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība izvērtē asenizatora reģistrācijai iesniegto informāciju, noteikta saistošajos noteikumos Nr. SN7/2019.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un nosēdumu izvešanai reģistrēto asenizatoru saraksts pieejams šeit.

Asenizatoru reģistrācija tiek veikta bez maksas.