Galvenais iemesls, kāpēc rodas vajadzība vērsties būvvaldē, ir zemesgabals, kuram ir izveidots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. Zemes īres vai nomas līgumam ir jābūt vismaz uz 10 gadiem, lai varētu būt runa par iespējamo būvniecību.

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Olaines novadā Olaines novada būvvaldē jānoskaidro:

 • vai piekļuve valsts vai pašvaldības autoceļiem ir juridiski nodrošināta;
 • vai teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktā atļautā / plānotā izmantošana atbilst būvniecības iecerei;
 • vai detālplānojumā iekļauta sadaļa par detālplānojuma realizācijas kārtību ar informāciju par inženierkomunikācijām, kas jāizbūvē pasūtītājam vai īpašniekam:
  • centralizēto ūdens apgādi vai informācija par pieslēguma pie perspektīvā maģistrālā ūdensvada izbūvi;
  • vietējās lokālās ūdens ņemšanas vietu, centralizētu kanalizācijas tīklu pieslēgumu esošām vai jaunām attīrīšanas ietaisēm;
 • vai līdz kanalizācijas tīklu izbūvei paredzēta hermētiski slēgta sertificēta izsmeļamā aka vai sertificēts septiķis, vai bioloģiskās attīrīšanas ietaises;  
 • vai ielu apgaismojums izbūvēts saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;
 • vai izbūvētas iekšējās ielas saskaņā ar detālplānojuma ceļa shēmu un tehnisko projektu; pirmajā etapā ceļu izbūvē un tā segumu veido no šķembām, cieta seguma ceļu vai ielu, kas nav pašvaldības īpašums, izbūvē par zemesgabalu īpašnieku līdzekļiem;
 • vai perspektīvā paredzēta centralizēta gāzes apgāde no projektējamā gāzes vada;
 • vai nodrošināta ceļu un ielu, apgaismojuma un maģistrālo inženiertīklu uzturēšana līdz to nodošanai pašvaldībai.

Jāzina – pašvaldība var izskatīt jautājumu par objektu nodošanu bez atlīdzības tās īpašumā dāvinot tikai par izbūvētiem un ekspluatācijā nodotiem objektiem.

Izbūvējot centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, pieslēgums tīkliem ir obligāts visiem īpašniekiem attiecīgajā detālplānojuma teritorijā neatkarīgi no īpašuma sadales. Jau esošo lokālo attīrīšanas ietaišu un ūdens urbumu tamponēšana notiek par īpašnieku līdzekļiem pēc centralizēto komunikāciju pieslēgšanas.

Nododot ekspluatācijā, jāuzrāda atbilstošs attīrīšanas ietaišu sertifikāts, krājrezervāra sertifikāts un slēptu darbu akts par tā hermētiskumu, kā arī līgums par vietu, kas ir tiesīga notekūdeņus pieņemt un uz kuru tos izvedīs.

Detālplānojuma realizācijas noteikumus iekļauj detālplānojuma saistošajā daļā, un tos paraksta visi īpašnieki arī pēc īpašnieku maiņas attiecīgajā detālplānojuma teritorijā.

Ja kāds no īpašniekiem nav šos noteikumus parakstījis, tas neatbrīvo viņu no nosacījumu ievērošanas.

Ja paredzēta sadale vai būvniecība zemes gabalos, kam minimālā platība nosaka centralizētu pieslēgumu ūdens apgādei un kanalizācijai, komunikācijas jāizbūvē līdz ūdens ieguves un notekūdeņu novades vietai un jānodod ekspluatācijā par zemes īpašnieku līdzekļiem. Būvatļaujas dzīvojamo māju būvniecībai izdod pēc būvatļaujas saņemšanas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas komunikāciju izbūvei, bet pieņem ekspluatācijā pēc komunikāciju nodošanas ekspluatācijā.

Ja esošo vai perspektīvo attīrīšanas ietaišu un ūdens ņemšanas objektu jauda nenodrošina atbilstošu apjomu, šos objektus var paplašināt par zemes īpašnieku līdzekļiem, ja attīrīšanas ietaišu un ūdens ņemšanas objektu īpašnieks tam piekrīt un realizācija ir tehniski iespējama.