Teritorijas atļauto izmantošanu nosaka:

  1. Teritorijas plānojums (grafiskā karte un saistošie apbūves noteikumi);
  2. Lokālplānojums (grafiskā karte un saistošie apbūves noteikumi);
  3. Detālplānojums (grafiskā karte un saistošie apbūves noteikumi).

Plānojumus var apskatīt tīmekļa vietnē www.olaine.lv – sadaļā Pašvaldība/Teritorijas plānojums vai Detālplānojumi.

Svarīgi: Gadījumos, kad konkrētā īpašuma teritorijā ir spēkā esošs Lokālplānojums vai Detālplānojums, tad  jāpiemēro konkrētajā dokumentā noteiktie izmantošanas nosacījumi, bet jautājumos, kas netiek detalizēti ar šiem konkrētajiem dokumentiem, jāpiemēro Olaines novada Teritorijas plānojuma apbūves noteikumi.

Svarīgi: Teritorijas atļautā izmantošana NAV tas pats kas zemes lietošanas mērķis vai zemes lietošanas veids (šo terminu skaidrojumu skatīt zemāk).

Plānojuma dokumentus kā arī to izstrādes procesam var sekot līdzi Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvijas.lv – sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

 

 

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka kadastrālās vērtēšanas vajadzībām atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

Zemes vienības lietošanas veidu nosaka sertificēts mērnieks veicot kadastrālo uzmērīšanu balstoties uz faktisko situāciju dabā. Zemes lietošanas veids ir attēlots Situācijas plāna eksplikācijas tabulā. Zemes lietošanas veidu nosaka atbilstoši MK noteikumiem Nr.562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”.