Bāriņtiesa

Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.

Bāriņtiesas risināto jautājumu loks ir plašs:
tā izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos,
izšķir bērna un vecāku, bērna un aizbildņa domstarpības,
lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu,
īsteno mantisko interešu aizsardzību,
risina adopcijas jautājumus,
lemj par ārpusģimenes aprūpi
un veic citas funkcijas.

Olaines novada logotips