Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija novadā deklarētajiem bērniem ir bez maksas.

Kādos gadījumos vērsties PMK?

 • Ja bērnam ir ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem saistītas grūtības apgūt pirmskolas vai skolas mācību programmu.
 • Ja bērnam, kas apguvis speciālo izglītības programmu, pēc grūtību novēršanas speciālisti rekomendē turpināt mācības pēc vispārizglītojošās programmas.
 • Ja atzinums par speciālās izglītības programmas apgūšanu ir izsniegts uz noteiktu termiņu.
 • Pirms skolas gaitu uzsākšanas, ja pirmsskolas izglītības iestādē apgūta speciālās izglītības programma.

Kur un kā pieteikt bērnu PMK?

Pieteikt bērnu un saņemt konsultācijas iespējams, sazinoties ar Olaines pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju: 

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ierodoties uz PMK sēdi, jāņem līdzi:

 • vecāku iesniegums;
 • bērna dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas personību apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;
 • izglītības iestādes sniegtā informācija;
 • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskie izpētes materiāli, sekmju izraksts/ liecība;
 • izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
 • izglītības iestādes logopēda, speciālā pedagoga atzinumi (kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes) un psihologa atzinums (kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes);
 • bērnu psihiatra atzinums (kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes);
 • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni.  

Informāciju par komisijas sēžu norises vietu un laiku var iegūt pa tālruni 26364778. 

Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums apskatāms šeit (skatīt Nolikumu sadaļu)  - Nolikumi, noteikumi un citi dokumenti - olaine.lv

Tuvākie komisijas sēžu datumi:

05.01.2024
26.01.2024.
09.02.2024.
16.02.2024.
23.02.2024. 
01.03.2024.
08.03.2024.
05.04.2024. 
12.04.2024.
26.04.2024. 
10.05.2024.
17.05.2024.
24.05.2024. 
07.06.2024.
14.06.2024. 
15.08.2024.
23.08.2024. 
06.09.2024. 
13.09.2024.
20.09.2024.