Atļauja ielu tirdzniecībai

Atbilstoši Olaines novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN9/2018 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. SN9/2018):

 1. iesniegums
  1. no fiziskas personas (Saistošo noteikumu pielikums Nr.24);
  2. no juridiskās personas (Saistošo noteikumu pielikums Nr.25);
 2. rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā.
 3. rakstisks saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldības dibināta iestāde.
 4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 5. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
 6. pārvietojamās mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 8. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kopija);
 9. tirdzniecības dalībnieku sarakstu (iesniedz tirdzniecības organizators).
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš Olaines Mežaparkā

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās