Sociālā dienesta uzdevumi

 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu tām ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
 • Noteikt klientiem līdzdarbības pienākumus savu problēmu risināšanai.
 • Sniegt sociālo palīdzību.
 • Administrēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai novirzītos pašvaldības budžeta līdzekļus.
 • Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
 • Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
 • Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

 

Sociālie  darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Nodrošina bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
 • Sadarbībā ar nepilngadīgo likumpārkāpēju vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm veikt darbu ar bērniem likumpārkāpumu jomā.
 • Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
 • Organizē un mobilizē resursus, kā arī veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

 

Sociālie darbinieki darbā ar pieaugušajām personām

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un klientiem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Novērtē un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus 1. un 2. grupas invalīdiem, ČAES invalīdiem, politiski represētām personām.
 • Novērtē un organizē vecu vientuļu cilvēku un invalīdu mājas aprūpi.
 • Veic nepieciešamos pasākumus klienta ievietošanai vispārējā vai specializētā tipa pansionātā.
 • Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, veicinot līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
 • Novērtē klienta nepieciešamību pēc sanatorijas un tehniskiem palīglīdzekļiem, organizēt to saņemšanu.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.