Nr. Detālplānojuma (nekustamā īpašuma) nosaukums Nekustamā īpašuma   kadastra Nr. Detālplānojuma uzsākšanas lēmuma datums Lēmuma par nod.sabiedriskai un atzinumu saņemšanai datums Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo not.izdošanu Saistošie noteikumi Nr.
1. Jaunpeļņi, Olaines pag., Olaines nov. 80800120142

24.03.2010.

3.prot.19.p.

21.06.2011. 8.prot. 19.p.

23.11.2011. 15.prot. 19.p.

28.03.2012.

3.prot.21.p.

4