2019. gada 27. februāra Olaines novada domes lēmums “Par nekustamā īpašuma Latgalīte (Jaunolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu”

 

Olaines novada dome 27.02.2019. pieņēma lēmumu Nr.2 (sēdes protokols Nr.2, 20.p.) "Par nekustamā īpašuma “Latgalīte” (Jaunolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu”.

Materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14244