2014. gada 25. jūnijā Olaines novada dome ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Lācīši" (kadastra Nr. 8080 013 0082), Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu", (prot.Nr. 7,12p.).

Paskaidrojuma raksts 

Plānotās teritorijas izmantošanas un apgrūtinājumu shēma

Transporta shēma

Sarkano līniju koordinātu saraksta shēma