2021. gada 24. februāra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par 2001.gada 20.marta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma Nr.24 grozījumiem

3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 1 (Olainē)

4. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

4.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rītausmas” Nr.52 (Medemciemā)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

4.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” Nr.41 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

4.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr.3718 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

4.4. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Jaunība” Nr.30 (Stīpniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Aurora” Nr.98 (Viršos) iznomāšanu V B

6. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 12-14 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

7. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

7.1. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 12-39 (Olainē) atsavināšanu

7.2. Par dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 18-48 (Olainē) atsavināšanu

8. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances 

9. Par nekustamo īpašumu d/s VEF Baloži Nr.179 un d/s VEF Baloži Nr.196 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

10. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

10.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Īves (Upenieku iela 17, Grēnēs)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

10.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Stūnīši Nr.411/447/448/449, Stūnīši Nr.410, Stūnīši Nr.413 un Viršu iela 23 (Stūnīšos) apstiprināšanu, nekustamo īpašumu lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

10.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Bērzpils 18 (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

10.4. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Daces un Kniedes (Jaunolainē)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

11. Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

12. Par vienreizējas materiālās palīdzības piešķiršanu J ģimenei sakarā ar Dimanta kāzu jubileju

13. Par īres tiesību piešķiršanu A Z Zemgales ielā 31-_ (Olainē) (istaba) uz laiku

14. Par vietas ierādīšanu sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

14.1. Par vietas ierādīšanu E K sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

14.2. Par vietas ierādīšanu P A sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

15. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim “Birznieki 1”-2 (Jaunolainē)

16. Par saistošajiem noteikumiem

16.1. Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā

16.2. Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā

16.3. Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”

16.4. Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN14/2019 “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā”

17. Par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam

18. Par vienreizēju pabalstu  mācību procesa atbalstam vispārējo izglītības iestāžu izglītojamajiem ārkārtējā situācijā