2021. gada 24. novembra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksājumiem 2022.gadā

2.1. Par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksājumiem 2022.gadā AS “Olaines ūdens un siltums” apsaimniekojamās mājās (Olaines pilsētā un Olaines pagastā (Pionieru ielā))

2.2. Par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksājumiem 2022.gadā SIA “Zeiferti” apsaimniekojamās mājās (Olaines pagastā) 

3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (tarifu) Olaines novadā

4. Par akciju sabiedrības „Olaines ūdens un siltums” pamatkapitāla palielināšanu

5.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales 29”

6. Par Attīstības plāniem

6.1.  Par Olaines Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam

6.2.  Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” Attīstības plānu 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam

7. Par Olaines novada Izglītības attīstības stratēģijas 2022.- 2027.gadam izstrādi

8. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas skolēnu apsveikšanu Ziemassvētkos

9. Par saistošo noteikumu grozījumiem

9.1.  Par Olaines novada domes 2021.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.SN2/2021 ‘’Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā’’ grozījumiem

9.2.  Par Olaines novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” grozījumiem

10. Par Olaines novada pašvaldības komisiju pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai

11.Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības finansējumu

11.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Vaivadi” projekta „Brīvdabas sporta aprīkojuma iekārtu iegāde bērnu atpūtas laukumā” finansējumu

11.2. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Stars” projekta „DKS „Stars” koplietošanas iekšējo pievadceļu seguma atjaunošana” finansējumu

12. Par dzīvokļu īpašumu pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

12.1. ​​​​​​​Par dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 32-16 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

12.2. ​​​​​​​Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-29 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

13. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13.1. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ābele O” Nr.123 (Dāvos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13.2. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi” Nr.147 (Rājumos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13.3. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.179A (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.1. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.15 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr.601 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.3. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr.27 (Vaivados) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

16. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamā īpašuma “Rutku-Kalēji” (Olaines pagastā) zemes gabalu 7,97 ha platībā un piekrišanu tā  iegūšanai īpašumā Mārupes pagasta  zemnieka saimniecībai “Zirnīši” 

17. Par zemes nomu

17.1.  ​​​​​​​Par zemes nomu SIA „Coffee Address” āra karsto dzērienu tirdzniecības iekārtu uzstādīšanai

17.2. ​​​​​​​ Par zemes nomu „Maxima Latvija” SIA izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas ierīkošanai un uzturēšanai (jautājums svītrots no darba kārtības)

18. Par ½ domājamās daļas no zemesgabala „Šalkas” (Pēterniekos) iznomāšanu J B

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

19.1. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma (Pārolainē) lietošanas mērķu maiņu

19.2. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma (Olaines pagastā) lietošanas mērķu maiņu

20. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu/piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā “Rītausma”

21. Par nekustamo īpašumu Veselības iela 2A un Veselības iela 2B (Olainē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.1. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Jaunķikuti (Ielejās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.2. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Mazirbītes (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.3. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Zemgaļi-2 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

23. Par nekustamo īpašumu Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu

24.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā

25. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Meža ielā 6-_ (Olaines pagastā) īres līguma noslēgšanu ar M K

26. Par vietu ierādīšanu sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

26.1. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu J I sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

26.2. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu V O sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

27. Par pašvaldības dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā

28. Par atkritumu pārstrādes objekta (nolietotu riepu pārstrādes vietas) izveidi Rīgas ielā 31 (Olainē)

29. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „VEF Baloži” projekta „Apgaismojuma uzstādīšana DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā  (3.sektors 2.kārta)” finansējumu