2021. gada 27. janvāra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības 2021.gada budžetu (Saistošie noteikumi Nr.SN1/2021 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2021.gadam"; Saistošo noteikumi pielikums Nr.1; Saistošo noteikumu pielikums Nr. 2;  Saistošo noteikumu pielikums Nr.2/1Saistošo noteikumu pielikums Nr.3Saistošo noteikumu pielikums Nr.4Saistošo noteikumu pielikums Nr.5)

3. Par Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, komiteju priekšsēdētāju un pašvaldības deputātu darba samaksas nepalielināšanu 2021.gadā

4. Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes „Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)

5. Par atlīdzības apmēra noteikšanu Olaines novada un iecirkņu vēlēšanu komisijām pašvaldību vēlēšanu sagatavošanā un norises laikā 2021. gada 5.jūnijā

6. Par ēdināšanas izdevumu kompensāciju  Olaines novada un iecirkņu vēlēšanu komisijām pašvaldību vēlēšanu laikā 2021.gada 5.jūnijā

7. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs (pielikums)

8. Par viena izglītojama vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novadā (pielikums)

9. Par atļauju Ivetai Gavrilovičai savienot amatus

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu 2021.gadā

11. Par grozījumiem 2012.gada 24.oktobra noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība piešķir finansējumu dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai”

12.  Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

12.1.  Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Komutators” Nr. 6 (Medemciemā) un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā P B

12.2.  Par piekrišanu zemes Nomaļu ielā 19 (Grēnēs) iegūšanai īpašumā SIA “2AM” 

12.3.  Par piekrišanu zemes “Plakanciema Egles” Nr. 199 (Vaivados) iegūšanai īpašumā A S

13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu

13.1.  Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.561 izbeigšanu

13.2. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.192 izbeigšanu

14. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

15. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu uz nekustamā īpašuma “Tālumi” (Stūnīšos)

16. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.1. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu d/s Atlantika Nr.92 un d/s Atlantika Nr.93 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.2. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu d/s Stars Nr.73 un d/s Stars Nr.74 (Dāvos) zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.3.  ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu d/s Tiltiņi Nr.204, d/s Tiltiņi Nr.205 un d/s Tiltiņi Nr.206 (Stīpniekos) zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2256 atdalīšanu no nekustamā īpašuma VEF-Baloži (Medemciemā), plānotās adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

18.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Pūcītes (Jaunolainē)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

19. Par Olaines novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mazālupi II (Medemciemā)” (16.prot., 19.1.p.) atcelšanu

20. Par vietas ierādīšanu S E sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

21. Par grozījumiem Olaines novada domes 2020.gada 23.septembra sēdes lēmumā “Par materiālo pabalstu I R ģimenei’’ (13.prot., 25.p.)

22. Par dalību un finansējumu atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2 pasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektā “Mežezera dienvidu krasta pastaigu takas izbūve”

23. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Bērzlapes” (Grēnēs) ​​​​​​​