2021. gada 28. aprīļa domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu
 
 
 

7. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

8. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku
 
 
 
 
 

23. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25. Par reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

26. Par vietas ierādīšanu sociālajā istabā

27. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā
 
28. jautājums noraidīts