2022. gada 24. augusta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Olaines Bibliotēkas darbiniekam

3. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Dzērvenīte” darbiniekam

4. Par Olaines novada vēlēšanu komisiju

5. Par grozījumu Olaines novada domes 2021.gada 24.novembra sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības komisiju pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai” (15.prot., 10.p.)  

6. Par grozījumu Olaines novada domes 2021.gada 28.jūlija sēdes lēmumā “Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās” (9.prot., 5.p.)

7. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Nodibinājumam "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"

8. Par projekta Nr.22-04-AL04-A019.2201-000002 “Medemciema aktīvās atpūtas laukuma izveide” īstenošanu

9. Par Olaines novada domes 2021.gada 27.oktobra domes sēdes lēmuma “Par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanai” (13.prot., 8.p.) grozījumiem

10. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Par izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Veselības ielā 7, Olainē” realizācijai

11. Par nekustamā īpašuma Grēnes iela (Grēnēs) iegādi Olaines novada pašvaldības īpašumā sabiedrības vajadzībām

12. Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ezītis” projekta  “Kooperatīvā dārzkopības sabiedrības “Ezītis” koplietošanas pievadceļu labiekārtošanai”  finansējumu

13. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

13.1.  Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” Nr.189 (Jāņupē) un “Ežupe” Nr.190 (Jāņupē)   iegūšanai īpašumā G P

13.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Līdumi-2” (Olaines pagastā)  

13.3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Jaunupmaļi” (Olaines pagastā)  un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā A A

14. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr. 295 (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr. 2610 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

15. Par nekustamo īpašumu-zemesgabalu dārzkopības sabiedrībās atsavināšanas izsoļu rezultātu apstiprināšanu

15.1. Par piekrišanu nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr.3813 (Jāņupē) iegūšanai īpašumā un atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.2.  Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ielieči 2” Nr.49 (Rājumos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr.290 (Stīpniekos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.4. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Celtnieks 160A” (Stīpniekos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.5.  Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bitīte-2” Nr.20 (Galiņos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.6. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.126A (Ezītī) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

17. Par dzīvokļa Stacijas ielā 42-42 (Olainē)  atsavināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

19. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

19.1. Par nekustamā īpašuma d/s Ieviņa - 99 Nr.376/382 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

19.2. Par nekustamo īpašumu Jelgavas iela 11 un Jelgavas iela 13 (Olainē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

​​​​​​​20. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

20.1. ​​​​​​​ Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu L Š

20.2. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

20.3. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V P

20.4. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V G

20.5. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu N B

20.6. ​​​​​​​ Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S L

20.7. ​​​​​​​ Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu O G

20.8. ​​​​​​​​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I K – L

20.9. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu Z G

20.10. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

20.11. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I B

21. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

21.1. Par S T uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā (svītrots no darba kārtības)

21.2. ​​​​​​​Par B T uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras  “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

21.3. ​​​​​​​Par A T uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

22. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I K

23. Par dārzkopības sabiedrības projekta finansējumu

23.1. Par  dārzkopības kooperatīvās  sabiedrības “VEF Baloži” projekta  “Ceļa seguma maiņa - emulsijas dubultapstrāde” finansējumu

23.2. Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ziediņi” projekta  “ Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ziediņi”  koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem 6.posma izbūve” finansējumu

24. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.439 izbeigšanu un zemesgabala  “Bērziņi” Nr.46 (Rājumos) iznomāšanu I B

25. Par Olaines novada domes 2022.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2022 “Olaines novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā