2022. gada 26. janvāra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu

3. Par Olaines novada pašvaldības iestāžu vadītāju un direktoru darba samaksu

4. Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes „Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)

5. Par konkursa izsludināšanu uz Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vadītāja amatu

6. Par grozījumiem Olaines novada domes 2015.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.5 “Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”

7. Par Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma maksu

8. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs

9.  Par viena izglītojamā vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novadā

10. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā

11. Par grozījumiem Olaines novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ maksas pakalpojumiem”

12. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

13. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā

13.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Oļukalni” (Olaines pagastā)

13.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Ziediņi” (Olaines pagastā)

13.3.  Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Upeslejas” (Olaines pagastā)

13.4.  Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Vecais Purvs” (Grēnēs) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā SIA “Jaunmežs” 

13.5. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Vītoli” (Olaines pagastā)

13.6. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Druva” Nr.108 (Jāņupē) un  piekrišanu zemes  iegūšanai  īpašumā G M

13.7. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Atlantika” Nr.4 (Jāņupē) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā O  M

14. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.701 izbeigšanu un zemesgabala  “Plakanciema Egles” Nr.59 (Vaivados) iznomāšanu N J

15. Par dzīvokļa Gaismas ielā 4-_ (Stūnīšos) atsavināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “V1088” zemesgabala daļas atsavināšanu bez atlīdzības Olaines novada pašvaldībai

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai (Medemciemā)

19. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu/piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā “Ieviņa 99”

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Smaidas (Olaines pagastā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

21. Par nekustamo īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” (Pēterniekos), detālplānojuma ietvaros, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

22. Par grozījumiem administratīvajā līgumā par nekustamo īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” (Pēterniekos) detālplānojuma īstenošanas kārtību

23. Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Jaunaudzes (Jaunolainē) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24. Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts ieguvei  nekustamajā īpašumā “Bērzlapes”

25. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā

26. Par L S reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

27. Par izmaiņām domes Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sastāvā