2022. gada 26. oktobra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par SIA "Zeiferti" un AS "Olaines ūdens un siltums" reorganizācijas procesa pabeigšanu

3. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas skolēnu apsveikšanu Ziemassvētkos

4. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

5. Par Olaines novada konkursu “Jauniešu gada balva”; nolikums; pieteikuma veidlapa

6. Par Olaines novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN2/2017 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” grozījumiem

7. Par sadraudzības un sadarbības līgumu ar Menas teritoriālo pašvaldību (Ukrainas Republika)

8. Par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu Olaines novada pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta projektu īstenošanai

9. Par dārzkopības kooperatīvo sabiedrību finansējumu

9.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Vīksnas” projekta  “ DKS “Vīksnas” iekšsaimniecības un pie ugunsdzēsības  dīķa, ceļa uzturēšanai” finansējumu

9.2. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Stars” projekta “DKS “Stars” koplietošanas iekšējo pievadceļu seguma atjaunošana” finansējumu

10. Par dzīvokļa īpašuma Stacijas  ielā 42 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

11. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Stars” Nr. 36 (Dāvos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.2.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Virši” Nr. 34/35 (Viršos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” Nr. 69 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.4. Par zemesgabala "Ventas" (Stūnīšos) 473/2189 domājamo daļu atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.5. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr. 741 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.6. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Druva” Nr. 12 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Birznieki 1” -18 (Jaunolainē) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; izsoles noteikumi

13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.717  zemes nomas maksas parāda piedziņu

14. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.569 izbeigšanu

15. Par zemes nomu  SIA “Ostas Celtnieks”

16. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Imantu iela 11 (Jaunolainē) un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā SIA “Geo  Topo”

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā (Olaines pagastā)

18. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

18.1.​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu Vīksnas Nr.1814 un Vīksnas Nr.1819 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

18.2. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Tiltiņi Nr.304 un Tiltiņi Nr.311 (Stīpniekos) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

19. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 8080 018 0764 (DKS “TILTIŅI” koplietošanas zeme)

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Egas (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Sāgas (Pēterniekos) zemes vienībai

22. Par grozījumiem Olaines novada domes saistošos noteikumos Nr.SN1/2022 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

23. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Kūdras ielā 6 (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar S M

24. Par 2013.gada 28.oktobra vienistabas dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 2 (Olainē) īres līguma izbeigšanu

25. Par 2017.gada 2.maija Dzīvojamo telpu īres līguma  izbeigšanu

26.  Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda