2023. gada 24. maija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas 12.klašu un Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventu apsveikšanu

3. Par Olaines novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “Olaines ūdens un siltums”

4. Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu”

5. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums, 5.pielikums; 6.pielikums

6. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi -M” Nr.4544 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi -M” Nr.4545 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi -M” Nr.4546 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.4. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rīga” Nr.123 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.5. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.217 (Ezītī) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.6. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr.3060 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.7.  Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr.126 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.8. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr.119 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.9. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.126 (Vaivados) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

8. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi”  Nr.7 (Rājumos) iegūšanai īpašumā  

9. Par piekrišanu  nekustamā īpašuma “Ievalti” (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā

10. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.474  izbeigšanu

11. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Vizbuļi-2” Nr.3553 (Jāņupē) iznomāšanu

12. Par 2018.gada 28.augusta Zemes  nomas līguma ar SIA “OWAKE’’ grozīšanu

13. Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

14. Par Olaines novada attīstības programmas līdz 2028.gadam projekta un Vides pārskata projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai

15. Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem atcelšanu

15.1. ​​​​​​​Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Akācijas iela 38, Akācijas iela 28, Akācijas iela 12, Akācijas iela 6, Akācijas iela 35, Akācijas iela 25 un Akācijas iela 7 (Pārolainē) atcelšanu

15.2. ​​​​​​​Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldres” (Ezītī) atcelšanu

16. Par Administratīvā līguma noslēgšanu nekustamo īpašumu “Ziemeļi” un “Modri” (Grēnēs) detālplānojuma īstenošanas kārtībai

17. Par dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 40-8 (Olainē) atsavināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

19. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

19.1. ​​​​​​​Par V K uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

19.2. ​​​​​​​Par I N uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā