Decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšana un uzskaites kārtība

2019. gadā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Olaines novadā”  (pieejami šeit).

 

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas – notekūdeņu veidošanās nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Piemēram, krājtvertnes, septiķi, individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Kāds ir saistošo noteikumu Nr. SN7/2019 mērķis – nodrošināt, lai decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītie notekūdeņi neapdraud vidi un cilvēku veselību, nepiesārņo īpašumu, nerada smaku izplatību un tiek apsaimniekoti vienotā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo ciemos un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Kā saistošo noteikumu Nr. SN7/2019 prasības strādās:

  • īpašuma īpašniekam, kura radītie notekūdeņi nonāk decentralizētā kanalizācijas sistēmā, līdz 2020. gada 1. februārim jāreģistrējas pie pašvaldības pilnvarotā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, Olaines novadā – AS “Olaines ūdens un siltums” vai SIA “Zeiferti” (reģistrācijas apliecinājuma forma pieejama šeit (SN noteikumu 3. pielikums));
     
  • no Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē pieejamā asenizatoru saraksta jāizvēlas asenizators, kurš veiks notekūdeņu un nosēdumu izvešanu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Informāciju par asenizatoru, kurš varētu nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, var sniegt arī pašvaldības pilnvarotais ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – AS “Olaines ūdens un siltums” vai SIA “Zeiferti”. Tādā gadījumā Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē iesakām pārbaudīt, vai asenizators ir reģistrēts. Tikai reģistrēti asenizatori, kuri spēj nodrošināt uzticamu pakalpojuma sniegšanu, tiks iekļauti pašvaldības veidotajā asenizatoru reģistrā;
     
  • īpašuma īpašniekam, kura radītie notekūdeņi nonāk decentralizētā kanalizācijas sistēmā, jānodrošina, ka decentralizētajā kanalizācijas sistēmā nenonāk bīstamie atkritumi un citas vielas un priekšmeti, kas nav raksturīgi komunālajiem notekūdeņiem;
     
  • jānodrošina, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma ir tehniskā darba kārtībā, nerada noplūdes un vides piesārņojumu.

Informējam, ka neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs pārkāpums.

Un vēl – paskaidrojam, ka Olaines novada saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 neattiecas uz tiem īpašumiem, kuri aprīkoti tikai ar sausajām tualetēm!


Papildu informācija - VARAM sagatavotie materiāli:

Kur nonāk tavas kanalizācijas sistēmas notekūdeņi?

Kāda veida sistēmu izvēlēties, ja nav iespējas pieslēgties centrālās kanalizācijas sistēmai?

Kas jādara, lai tava kanalizācijas sistēma būtu videi un lietošanai draudzīga?

Saistošie noteikumi

Nr. SN7/2019
Stājas spēkā: 21.12.2019