Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.


 

 • Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 23.martā sagatavots Brīdinājums Nr. ONP/4.29./23/2542-ND par administratīvā akta piespiedu izpildi no Gunāra Jašēviča, dzim. 1960.g.  Lūdzam Gunāru Jašēviču ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 226.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
   
 • Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 21.februārī sagatavots Brīdinājums Nr. ONP/4.29./23/1551-ND par administratīvā akta piespiedu izpildi no Andreja Mikhaileva, dzim. 1959.g.  Lūdzam Andreju Mikhailevu ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 226.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
   
 • Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 28.martā sagatavots Brīdinājums Nr. ONP/4.29./23/2668-ND par administratīvā akta piespiedu izpildi no Ērika Medņa, dzim. 1960.g.  Lūdzam Ēriku Medni ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 226.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
   
 • Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 29.martā pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr. ONP/4.1/23/82-LEMI "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā Olaines novada pašvaldības budžetā no Ivo Medņa". Lūdzam Ivo Medni, dzim. 1980.gadā ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 226.kabinetā, lai iepazītos ar lēmumu-izpildrīkojumu.
   
 • Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 12.aprīlī sagatavots Atgādinājums Nr. ONP/4.29./23/3157-ND par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Artjomam Sidakam, dzim. 1990.g.  Lūdzam Artjomu Sidaku ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 226.kabinetā, lai iepazītos ar atgādinājumu.
   
 • Olaines novada pašvaldībā 2022.gada 9.novembrī sagatavots Brīdinājums Nr. ONP/4.29./22/8176-ND par nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ingum Jansonam-Auziņam, dzim. 1973.g.  Lūdzam Ingu Jansonu-Auziņu ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
 • Olaines novada pašvaldībā 2022.gada 23.septembrī sagatavots Brīdinājums Nr. ONP/4.29./22/6771-ND par administratīvā akta piespiedu izpildi Mārai Stradei, dzim. 1968.g. Lūdzam Māru Stradi ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.

 • Olaines novada pašvaldībā 2022.gada 23.augustā pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr. ONP/4.1/22/55-LEMI "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā Olaines novada pašvaldības budžetā no Aleksandra Antoņeviča". Lūdzam Aleksandru Antoņeviču, dzim. 1964.gadā ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar lēmumu-izpildrīkojumu.

 • Olaines novada pašvaldībā 2022.gada 5.augustā pieņemts brīdinājums Nr. ONP/4.29./22/5269-ND "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Lūdzam Ladu Rudakovu-Petrovu (nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par ½ domājamo daļu par nekustamo īpašumu VEF-Baloži Nr. 59). ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu. Uzaicinām  Ladu Rudakovu-Petrovu samaksāt parādu labprātīgi  līdz 2022.gada  6.septembrim.

 • Olaines novada pašvaldībā 2021.gada 20.septembrī pieņemts brīdinājums Nr. ONP/4.29./21/5918-ND "Par administratīvā akta piespiedu izpildi". Lūdzam Ruslanu Makarovu, dzim. 1974.gadā līdz 20.10.21. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.

 • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 1.augustā sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi par Aleksandram Antoņevičam piederošo nekustamo īpašumu. Lūdzam Aleksandru Antoņeviču, dzim. 23.05.1964. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
 • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 27.jūlijā sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi par Jānim Aniņam piederošo nekustamo īpašumu. Lūdzam Jāni Aniņu, dzim. 02.08.1950. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
 • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 4. janvārī pieņemts lēmums Nr.2 "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā Olaines novada pašvaldības budžetā no Lidijas Pedrevicas par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Dzelmes Nr. 4081, Olaines pag.". Lūdzam Lidiju Pedrevicu, dzim. 07.04.1949. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar lēmumu.