Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.


 

  • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 1.augustā sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi par Aleksandram Antoņevičam piederošo nekustamo īpašumu. Lūdzam Aleksandru Antoņeviču, dzim. 23.05.1964. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
  • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 27.jūlijā sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi par Jānim Aniņam piederošo nekustamo īpašumu. Lūdzam Jāni Aniņu, dzim. 02.08.1950. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar brīdinājumu.
  • Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 4. janvārī pieņemts lēmums Nr.2 "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā Olaines novada pašvaldības budžetā no Lidijas Pedrevicas par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Dzelmes Nr. 4081, Olaines pag.". Lūdzam Lidiju Pedrevicu, dzim. 07.04.1949. ierasties Olaines novada pašvaldībā 2.stāvā, 229.kabinetā, lai iepazītos ar lēmumu.