Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas paziņojumi

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

 

Par kadastrālo vērtību

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālo vērtību var pārbaudīt Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.