Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vecāki var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Piesakot bērnu elektroniski vecākam ir iespēja norādīt pazīmi uz prioritāti, ja uz bērnu attiecās, kāds no Olaines novada domes saistošo noteikumu SN1/2018 15.1.-15.4.  un 15.6. punkts. Vecākam nav jāveic atzīme par 15.5. punktā noteikto prioritāti, to pievieno sistēma automātiski, ja izpildās šī punkta nosacījumi. Pazīmes uz prioritāti ir informatīvas.

Vēršam vecāku uzmanību - kaut arī pastāv iespēja pieteikt bērnu Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs elektroniski, ja uz bērnu attiecināms kāds no 2018. gada 17. janvāra Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem - minēti 15.1. – 15.4. un 15.6. punktos, vecākiem iesniegums bērna ārpuskārtas uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs jāiesniedz personīgi pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista (108.kab., Zemgales iela 33, Olaine).


ZZ Dats ir izstrādājis video pamācību jauna pieteikuma reģistrēšanai elektroniski.

Demonstrācijas nolūkiem izvēlēts Ķekavas novada pieteikums reģistrā. Iesniedzot pieteikumu elektroniski www.epakalpojumi.lv Olaines  novada pirmsskolu reģistrā, jāņem vērā Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošo noteikumu SN1/2018 nosacījumi,  šeit.

 


Tos, kuri jau ir pieteikuši bērnu elektroniski, bet konstatē, ka uz viņiem attiecas kāds no zemāk minētajiem punktiem, aicinām vērsties pašvaldībā.

 

Informācijai saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 15.1.-15.6. punktu skaidrojums:

Atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), bērniem, kuri ir Reģistrā, piešķir vietas šādā secībā:

15.1. bērniem, kuru vecāki ir personas ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta ar vispārējo, ja bērni līdz tam izglītojās speciālās izglītības programmā, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni), ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību);

15.5. bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā un pieteikums Reģistrā iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc dzimšanas;

15.6. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā. 

 


Vēršam uzmanību!

Ja pieteikumā ir atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes un programmas.

 

 

Ja pieteikumā nav atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes, ja tajās būs brīva vieta.