Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv;
  • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista, iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vecāki var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Piesakot bērnu elektroniski vecākam ir iespēja norādīt pazīmi uz prioritāti, ja uz bērnu attiecās, kāds no Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 15.1.1. -15.1.5.  apakšpunkts. Pašvaldība pārbauda informāciju par pazīmi un pievieno ārpuskārtas priekšrocību bērna pieteikumā. Par pievienotajām vai atceltajām priekšrocībām informē vecākus Olaines novada vienotajā pirmsskolu reģistrā norādītajā saziņas kanālā.

Tos, kuri jau ir pieteikuši bērnu elektroniski, bet konstatē, ka uz viņiem attiecas kāds no zemāk minētajiem punktiem, aicinām vērsties pašvaldībā.

 

Saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 15.1.1.-15.1.6. punktu skaidrojums:

Atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), bērniem, kuri ir Reģistrā, piešķir vietas šādā secībā:

15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas;

15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes pedagoga bērnam;

15.1.3. bērnam, kura vecāks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildnībā pieņemti bērni, adoptēti vai nodoti audžuģimenē);

15.1.5. bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” reģistrācijai;

15.1.6. bērnam, kura brālis(-ļi) vai māsa(-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

Vecākam nav jāveic atzīme par 15.1.6. apakšpunktā noteikto prioritāti, to pievieno sistēma automātiski, ja izpildās šī punkta nosacījumi. Pazīmes uz prioritāti ir informatīvas.


ZZ Dats ir izstrādājis video pamācību jauna pieteikuma reģistrēšanai elektroniski.

Demonstrācijas nolūkiem izvēlēts Ķekavas novada pieteikums reģistrā. Iesniedzot pieteikumu elektroniski www.epakalpojumi.lv Olaines  novada pirmsskolu reģistrā, jāņem vērā Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošo noteikumu SN1/2018 nosacījumi,  šeit.

 


 


Vēršam uzmanību!

Ja pieteikumā ir atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes.

 

Ja pieteikumā nav atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes, ja tajās būs brīva vieta.

 

Piemērs

Pieņemsim, ka vecāks izvēlējies:

 1. PII “Dzērvenīte” – vispārējā izglītības programma;

2. PII “Magonīte”– vispārējā izglītības programma.

Ja atbilstošajā vecuma grupā būs brīva vieta PII “Dzērvenīte”, tad sistēma piedāvās šo variantu, jo šī iestāde ir izvēlēta kā pirmā.

Ja atbilstošajā vecuma grupā nebūs brīvas vietas PII “Dzērvenīte”, bet būs vieta atbilstošā vecuma grupā PII “Magonīte”, tad piedāvās PII “Magonīte”.

Ja visas vietas aizņemtas atbilstošā vecuma grupā PII “Dzērvenīte”, PII “Magonīte”, tad, ja vecāks nebūs atzīmējis “Aicināt tikai uz norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm”, piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes.

Ja pieteikumā ir atzīmēts “Aicināt tikai uz norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes.


 

Uzņemšanas sarakstu veidošanas pamatā ir vecāka pieteikumā norādītā informācija. Piesakot bērnu reģistrā, vecāks var izvēlēties ne vairāk kā divas Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādes. Veidojot konkrētu uzņemamo bērnu sarakstu, reģistra sistēmā atlase notiek pēc šādiem kritērijiem – bērna dzimšanas gads, izglītības iestāde un uzņemamo bērnu skaits. 

Jāņem vērā, ka konkrētajā iestādē uzņemamo bērnu skaits atbilst faktiskajai situācijai konkrētajā mācību gadā. No tā ir atkarīgs tas, cik bērnu uzņems.

No 2023. gada 1. septembra pirmsskolas izglītība notiek valsts valodā, līdz ar to reģistrā norādīta vispārējā izglītības programma. Vecāks veic izvēli tikai attiecībā uz iestādi.