Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vecāki var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Piesakot bērnu elektroniski vecākam ir iespēja norādīt pazīmi uz prioritāti, ja uz bērnu attiecās, kāds no Olaines novada domes saistošo noteikumu SN1/2018 15.1.1. -15.1.5.  apakšpunkts. Pašvaldība pārbauda informāciju par pazīmi un pievieno ārpuskārtas priekšrocību bērna pieteikumā. Par pievienotajām vai atceltajām priekšrocībām informē vecākus Olaines novada vienotajā pirmsskolu reģistrā norādītajā saziņas kanālā.

Vecākam nav jāveic atzīme par 15.1.6. apakšpunktā noteikto prioritāti, to pievieno sistēma automātiski, ja izpildās šī punkta nosacījumi. Pazīmes uz prioritāti ir informatīvas.


ZZ Dats ir izstrādājis video pamācību jauna pieteikuma reģistrēšanai elektroniski.

Demonstrācijas nolūkiem izvēlēts Ķekavas novada pieteikums reģistrā. Iesniedzot pieteikumu elektroniski www.epakalpojumi.lv Olaines  novada pirmsskolu reģistrā, jāņem vērā Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošo noteikumu SN1/2018 nosacījumi,  šeit.

 


Tos, kuri jau ir pieteikuši bērnu elektroniski, bet konstatē, ka uz viņiem attiecas kāds no zemāk minētajiem punktiem, aicinām vērsties pašvaldībā.

 

Informācijai saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 15.1.1.-15.1.6. punktu skaidrojums:

Atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), bērniem, kuri ir Reģistrā, piešķir vietas šādā secībā:

15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu izglītības iestādē iekārtot ārpus kārtas;

15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes pedagoga bērnam uz vecāka darba tiesisko attiecību laiku;

15.1.3. bērnam, kura vecāks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērna un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildnībā pieņemti bērni, adoptēti vai nodoti audžuģimenē), ja bērna un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.1.5. daudzbērnu ģimenes bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālā dienesta” reģistrācijai;

15.1.6. bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja pieteikums Reģistrā iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc dzimšanas, ja bērna un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

 


Vēršam uzmanību!

Ja pieteikumā ir atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes un programmas.

 

 

Ja pieteikumā nav atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes, ja tajās būs brīva vieta.