Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītību Olaines novadā var iegūt pašvaldības izglītības iestādēs –  speciālā PII "Ābelīte", PII "Dzērvenīte", PII "Magonīte" un PII "Zīle", kā arī privātajā PII "Saulīte".  

PII audzēkņiem dota iespēja vispusīgai attīstībai – bērni gan sporto, gan dejo, gan apgūst svešvalodu, gan piedalās vides aktivitātēs, piedalās dažādos Olaines novada pasākumos.   

 

Kā reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē?

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

 • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji jāiesniedz pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā aizbildnis var izmantot e-pakalpojumu.

Vecāki un aizbildņi portālā var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākiem iesniegums pašvaldībā jāiesniedz personīgi.

 

Vecāku ievērībai

 • Ja pašvaldība nevar nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē reģistrētu bērnu ar vietu tajā, vecākiem uz laiku, līdz vieta atbrīvojas, ir iespēja izmantot Olaines privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pakalpojumus. Pašvaldība šai laikā sedz bērna uzturēšanās izmaksas.
   
 • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējams piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un bērns apmeklē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas īsteno licencētu izglītības programmu, Olaines novada pašvaldība piešķir vecākiem līdzfinansējumu. 

Līdzfinansējumu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 un Olaines novada pašvaldības noteikto kārtību (aprēķinu skatīt šeit).


2018. gadā atbalsta apmērs mēnesī vienam bērnam ir:

bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 232,44 EUR;

bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, 170,96 EUR.
 

 • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējas piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencēta bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) pakalpojuma apmaksai.

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  2018. gadā - 185,82 EUR (līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu vecumam  nepieciešamās vidējās izmaksas Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

Saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) tiesības pieprasīt pašvaldības līdzfinansējumu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 • bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;
 • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
 • bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Pašvaldību un privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 10.pielikums).


To PPI saraksts, ar kurām Olaines novada pašvaldība noslēgusi līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem, apskatāms šeit.

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

 • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji jāiesniedz pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā aizbildnis var izmantot e-pakalpojumu.

Vecāki un aizbildņi portālā var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākiem iesniegums pašvaldībā jāiesniedz personīgi.

Pielikums: