Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītību Olaines novadā var iegūt pašvaldības izglītības iestādēs – PII "Ābelīte", PII "Dzērvenīte", PII "Magonīte", PII "Zīle" un PII "Čiekuriņš".  

PII audzēkņiem dota iespēja vispusīgai attīstībai – bērni gan sporto, gan dejo, gan apgūst svešvalodu, gan piedalās vides aktivitātēs un dažādos Olaines novada pasākumos.   

 

Kā reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē?
 

Pašvaldības līdzfinansējums aukles vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanai

 

Olaines novada pašvaldības komisijas pirmsskolu vietu un atbalsta piešķiršanai (pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja) nākamās sēdes notiks: 

  • 11. un 25. janvārī;
  • 8. un 22. februārī;
  • 14. un 28. martā;
  • 11. un 25. aprīlī;
  • 9. un 23. maijā.

 

 
Pirmsskolas grupas telpa Meža ielā 2, Jaunolainē

Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība (Ar grozījumiem 22.12.2020.; 24.11.2021.)
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē/Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu. 

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem (skat. 15.1.1.-15.1.5. apakšpunktus),  portālā www.epakalpojumi.lv vecākiem jāatzīmē pazīme par prioritāti vai jāiesniedz iesniegums pašvaldībā personīgi, par prioritātes pievienošanu informē vecāku Reģistrā norādītajā saziņas kanālā.

Pieteicējs var norādīt ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja pieteikumā atzīmēsiet “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes un programmas.

Ja pieteikumā nebūs atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes, ja tajās būs brīva vieta.  

Pakalpojuma apraksts ir pieejams portālā www.latvija.lv 

Pielikums: