Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu saņemšanai

 • Ja pašvaldība nevar nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē reģistrētu bērnu ar vietu tajā, vecākiem uz laiku, līdz vieta atbrīvojas, ir iespēja izmantot privātās pirmsskolas izglītības iestādes  vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Pašvaldība šai laikā sedz bērna uzturēšanās izmaksas.
 • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējams piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un bērns apmeklē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas īsteno licencētu izglītības programmu, Olaines novada pašvaldība piešķir vecākiem līdzfinansējumu

Līdzfinansējumu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 un Olaines novada pašvaldības noteikto kārtību (aprēķinu skatīt šeit).


2023. gadā atbalsta apmērs mēnesī vienam bērnam ir:

 • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 373.92  EUR;
 • bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, 276.55  EUR.

Saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) tiesības pieprasīt pašvaldības līdzfinansējumu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 • bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;
 • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
 • bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • bērns ir uzņemts privātajā  izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir noslēgts sadarbības līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 9.pielikums).

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 23 daļas un saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 39.punktu pašvaldība atbalstu turpina sniegt, ja vecāks rakstiski atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

To PPI saraksts, ar kurām Olaines novada pašvaldība noslēgusi līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem, apskatāms šeit.

 


Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) pakalpojuma apmaksai

 • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējas piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencēta bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) pakalpojuma apmaksai.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, katram no mums ir atbildīgi jāizturas pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem. Aicinām visus bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, nodrošinot bērnu drošību un veselību, ievērot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 103. punktā noteikto, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.

 

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  2023. gadā - 281.47 EUR (līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu vecumam  nepieciešamās vidējās izmaksas Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

 

Saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) tiesības pieprasīt pašvaldības līdzfinansējumu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 • bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;
 • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
 • bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, pašvaldību un privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 10.pielikums).