• Ja pašvaldība nevar nodrošināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē reģistrētu bērnu ar vietu tajā, vecākiem uz laiku, līdz vieta atbrīvojas, ir iespēja izmantot Olaines privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pakalpojumus. Pašvaldība šai laikā sedz bērna uzturēšanās izmaksas.
     
  • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējams piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un bērns apmeklē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas īsteno licencētu izglītības programmu, Olaines novada pašvaldība piešķir vecākiem līdzfinansējumu. 

Līdzfinansējumu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 un Olaines novada pašvaldības noteikto kārtību (aprēķinu skatīt šeit).


2021. gadā atbalsta apmērs mēnesī vienam bērnam ir:

bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 302,72  EUR;

bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, 216,61 EUR.

  • Ja bērnam pēc gada un sešu mēnešu vecuma nav iespējas piešķirt vietu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencēta bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) pakalpojuma apmaksai.

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  2021. gadā - 222,10 EUR (līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu vecumam  nepieciešamās vidējās izmaksas Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

Saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) tiesības pieprasīt pašvaldības līdzfinansējumu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Pašvaldību un privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Saistošo noteikumu Nr. SN1/2018 10.pielikums).


To PPI saraksts, ar kurām Olaines novada pašvaldība noslēgusi līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem, apskatāms šeit.