Olaines 1. vidusskola

 


Olaines 1. vidusskola darbību uzsāka 1965. gadā, kad tika apvienota 1. un 2.pamatskola. Jau pēc dažiem gadiem šeit mācījās vairāk kā 2 tūkstoši gan latviešu, gan citu tautību bērnu, mācību stundas notika pat trijās maiņās. 1976. gadā krieviski runājošie bērni pārgāja uz citām – jaunuzbūvētām telpām, un šādi Olaines pilsētā izveidojās divas vidusskolas.

2007./2008. gadā Olaines 1. vidusskolai tika uzbūvēta piebūve, kurā izveidoti 23 mācību kabineti, mūsdienīga konferenču zāle, telpas interešu izglītības un sporta nodarbībām, kā arī papildu palīgtelpas. Jaunuzceltajā piebūvē skolā darbojas arī pilnas dienas pirmsskolas grupa 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai. 

Valstī veiktās novadu reformas rezultātā skolā izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola, kurā mācību process tiek organizēts gan latviešu, gan krievu valodā.

Olaines 1.vidusskola akreditēta līdz 2023. gada 29. maijam.

Skolēniem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, kas aptver sporta, radošuma, iztēles, deju, žurnālistikas, ekoloģijas, aktiermākslas jomas. Vairāk kā 130 skolēnu darbojas tautisko deju pulciņos. Pēc stundām sākumskolas skolēniem ir iespēja uzturēties pagarinātajās dienas grupās. Skolā ir moderni iekārtota bibliotēka, kuras grāmatu fondā ir vairāki desmiti tūkstošu grāmatu.

Skolā darbojas atbalsta personāls - psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un medmāsa.

2009./2010. māc. g. tika uzsākts darbs e-klases vidē. Šobrīd skolā mācību procesa dokumentēšana notiek e-vidē. Aicinām vecākus aktīvāk izmantot šo operatīvo savstarpējās informācijas apmaiņas veidu ar skolu un konkrēto skolotāju.

Skolā tiek realizētas sekojošas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (5.-9. klasēs);
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma (tiek realizēta Olaines sākumskolā);
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (tiek realizēta Olaines sākumskolā);
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (tiek realizēta Olaines sākumskolā).

Lai padarītu mācību procesu interesantāku, krāsaināku, radošāku un vispusīgāku, skola ļoti aktīvi piedalās starptautisko projektu realizēšanā.

Plašāk - www.o1vsk.lv

Olaines 1. vidusskolas ēka Zeiferta ielā 4, Olainē