Vispārējā izglītība

Vispārējo izglītību sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pakāpē Olaines novadā iespējams iegūt divās pašvaldības iestādēs:

Abu skolu skolēni ar panākumiem piedalās novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un citos pasākumos. Aktīvai brīvā laika pavadīšanai skolās darbojas dažādi interešu pulciņi. Sporta stundu laikā abu skolu skolēni apgūst peldētprasmi Olaines peldbaseinā, bet ziemas sezonā mācās slidot Olaines slidotavā.

Pašvaldības papildu finansiālais atbalsts:

 • katrai klasei 215 eiro mācību ekskursijai (transportam un ieejas biļetēm);
 • stipendijas vidusskolēniem;
 • tiek nodrošinātas mācību grāmatas un darba burtnīcas;
 • septiņi pašvaldības izveidoti un apmaksāti skolēnu autobusu māršruti uz Olaines novada skolām;
 • pašvaldības apmaksāta skolēnu braukšanas e-karte braukšanai sabiedriskajā transportā (autobusā) divas reizes dienā (vienu reizi uz izglītības iestādi, otru - no izglītības iestādes);
 • saskaņā ar saistošajiem noteikumim pašvaldības līdzfinansējums transporta izdevumu kompensācijai 50% apmērā līdz tuvāk esošajai izglītības iestādei ārpus Olaines novada un atpakaļ; 100% apmērā līdz speciālajai izglītības iestādei; 100% apmērā trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem;
 • pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumam: 
  1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas maksa ir 1,85 eiro dienā par vienu ēdienreizi, tai skaitā no valsts mērķdotācijas līdzekļiem - 0,71 eiro dienā, pašvaldības līdzfinansējums – 1,14 eiro dienā;
  5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanas maksa ir 1,85 eiro dienā par vienu ēdienreizi, tai skaitā izglītojamo vecāku maksa - 0,92 eiro dienā, pašvaldības līdzfinansējums – 0,93 eiro dienā;
  5-6 gadīgo izglītojamajiem par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojuma maksa Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā ir 3,50 eiro dienā, tai skaitā 5-6 gadīgā izglītojamo vecāku maksa - 2,10 eiro dienā, pašvaldības līdzfinansējums – 1,40 eiro dienā.
  Daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm bērnu ēdināšana izglītības iestādēs ir bez maksas. Izdevumus sedz pašvaldība.
   

Skolēnu autobusu maršruti un atiešanas laiki pieejami te

Valsts policijas buklets "Drošs ceļš uz skolu"


 

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasēs 2024./25.mācību gadam

 

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmajā klasē, jāiesniedz iesniegumums izvēlētajā izglītības iestādē personīgi vai elektroniski:

 • Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskolā: Meža ielā 2, Jaunoainē, Olaines pag., Olaines nov. vai uz e-pastu: sakumskola@o1vsk.lv;
 • Olaines 1.vidusskolā: Zeiferta ielā 1, Olainē, Olaines nov. vaui uz e-patu: olaines1vsk@olaine.lv;
 • Olaines 2.vidusskolā: Skolas ielā 1, Olainē, Olaines nov. vai uz e-pastu: olaines2vsk@olaine.lv.

Iesniedzot iesniegumu elektroniski, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzot iesniegumu personīgi, bērna likumiskajam pārstāvim jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • aizbildnību apliecinošs dokuments.

 

Iesniegumi, kas iesūtīti pirms noteiktā laika (1.februāra plkst 8.00) netiks reģistrēti!

Bērnu atļauts pieteikt vienā izglītības iestādē. Ja izvēlētajā iestādē visas klases jau būs aipildītas, bērnam tiks piešķirta vieta citā Olaines novada pašvaldības izglītības iestādē.

Iesniegumu pieņemšana mācību iestādēs norisināsies no 2024.gada 1.februāra plkst. 8.00 līdz 8.marta plkst. 16.00.

 

Iesnieguma veidlapa

Noteikumi Par bērnu reģistrācijas kārtību 1. klasē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs

Interaktīvā tāfele Olaines 2. vidusskolā

Saistošie noteikumi

Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: