Olaines 2. vidusskola

 


Olaines 2. vidusskola uzsāka darbību 1976. gadā. Bijušie skolas direktori: V.Dobroštans, I.Potapova, G.Jurkevičs. Direktore Ludmila Osipova vada skolu no 2003. gada.

Olaines 2.vidusskola akreditēta līdz 2024. gada 12. martam.

Uz 2021. gada 1. septembri skolā nokomplektēti 28 klašu komplekti, kopā 699 skolēni un viena pirmsskolas klase (20 bērni).

Nokomplektētas trīs 1. klases (59 skolēni) un viena 10. klase (17 skolēni). Sākumskolā organizētas 2 pagarinātās dienas grupas.

Skolā strādā 58 skolotāji, 6 interešu izglītības skolotāji un 37 tehniskie darbinieki. Skola nokomplektēta ar atbalsta personālu: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, speciālo pedagogu, medmāsu un pedagoga palīgiem.

Olaines 2. vidusskolā 2021./2022. mācību gadā īsteno 5 izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 01011121;
  • pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121 (2. modelis);
  • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, izglītības programmas kods 31013011; vispārējās vidējās izglītības programma, izglītības programmas kods 31016011.

Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots metodiski informatīvais centrs (bibliotēka, lasītava, videozāle, konferenču zāle, trenažieru zāle).

Skola piedāvā skolēniem 24 interešu izglītības programmas: vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš “Mākslas pasaule”, vizuālās mākslas pulciņš „Kumelītes”, rotu izgatavošana “Izstrādājumi no pērlītēm”, datorikas pulciņš, improvizācijas teātris, dizaina pulciņš, konstruēšana un tehniskā modelēšana, dabas un vides izpētes pulciņš, zinātkāro ģeogrāfu un ceļotāju pulciņš, aerobika, fitness, retorikas mākslas pulciņš, handbols (meitenes un zēni), „Stiprs un vesels” (vispusīgā fiziskā sagatavotība), tūrisma pulciņš, pulciņš “Valodiņa”, skolas muzejs, koriģējoša vingrošana, skolas avīze, bibliotēkas klubiņš, tautas dejas.

 

Par aktīvu līdzdalību un radošo darbu ekoprogrammā 2021. gadā skolai trīspadsmito reizi piešķirts Zaļais karogs. FEE skolu ekoprogrammu skola īsteno jau 14 gadus.

 

No 2017. gada 1. septembra skola īsteno projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/1/001, kurš nodrošina papildus pedagoga palīga amatu.

2020.g. - 2022.g. Olaines 2. vidusskola īsteno Erasmus+ programmas pamatdarbības KA2 projektu "Draudzība ir dārgums". Projekta mērķis ir novērst vienaudžu vardarbību sākumskolas skolēnu vidū, mazināt dusmu un stresa problēmas, veicināt draudzīgas attiecības. Dalībvalstis: Rumānija (projekta koordinators), Turcija, Portugāle, Latvija.

Plašāk - www.olaine2vsk.lv

Olaines 2. vidusskolas ēka no putnu lidojuma