Olaines 2. vidusskola

 


Olaines 2. vidusskola uzsāka darbību 1976. gadā. Bijušie skolas direktori: V.Dobroštans, I.Potapova, G.Jurkevičs. Ludmila Osipova vada skolu no 2003. gada.

Olaines 2.vidusskola akreditēta līdz 2024. gada 12. martam.

Uz 2018. gada 1. septembri skolā nokomplektēti 30 klašu komplekti, kopā 768 skolēni.

Nokomplektētas divas 1. klases (57 skolēni) un viena 10. klase (30 skolēni). Sakarā ar Jaunolaines skolas skolēnu iestāšanos 5.klasē ir organizētas četras 5. klases. Sākumskolā strādā 2 pagarinātās dienas grupas.

Skolā strādā 59 skolotāji, 7 interešu izglītības skolotāji un 35 tehniskie darbinieki. Skola nokomplektēta ar atbalsta personālu: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, speciālo pedagogu, medmāsu, pedagoga palīgiem, karjeras konsultantu.

Olaines 2. vidusskolā 2018./2019. mācību gadā īsteno 4 izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējas izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 31011021.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 31013021.
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121 (2. modelis).
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621.

Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots metodiski informatīvais centrs (bibliotēka, lasītava, videozāle, konferenču zāle, trenažieru zāle). Skolas bibliotēka ir atvērta lasītājiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 ( tālr.67966601).

Skola piedāvā skolēniem 22 interešu izglītības programmas: vokālais ansamblis, vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš “Mākslas pasaule”, vizuāli plastiskā māksla “Krāsu palete”, vizuālās mākslas pulciņš „Kumelītes”, kokapstrāde, floristika, izstrādājumi no pērlītēm, mākslas vingrošana, ekoloģijas pulciņš, handbols (meitenes), „Stiprs un vesels” (vispusīgā fiziskā sagatavotība), tūrisma pulciņš, skolas muzejs, koriģējoša vingrošana, mūsdienu dejas, „Pēti un eksperimentē!”, skolas avīze „Kompass”, bibliotēkas klubiņš, CSN (velobraucēju pulciņš), aerobika, jauno vēstures pētnieku pulciņš, tautas dejas. Piecas klases (4.abc, 5.c, 6.c) turpina piedalīties projektā “Sporto visa klase!”.

Par aktīvu līdzdalību un radošo darbu ekoprogrammā 2018. gadā skolai desmito reizi piešķirts Zaļais karogs. FEE skolu ekoprogrammu skola īsteno jau 11 gadus.

No 2017. gada 1. septembra skola īsteno projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/1/001, kurš nodrošina papildus pedagoga palīga amatu, “Panākumu universitātes” semināru apmeklēšanu 10. un 11. klasēm, “Ekspertu skolas” nodarbību cikla organizēšanu 5. – 8. klašu skolēniem un ikdienas pēcpusdienas latviešu valodas klubiņu 3. un 6. klašu skolēniem.

No 2018. gada septembra Olaines 2. vidusskola īsteno ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolas apmaiņas partnerību projektu “The Influence of Books” kopā ar Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Vācijas skolām.

Plašāk - www.olaine2vsk.lv