Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana nepieciešama, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Deklarēt dzīvesvietu var izdarīt gan Dzimtsarakstu nodaļā (Zemgales ielā 33, Olainē), gan elektroniski www.latvija.lv.

Zemgales iela Olaines pilsētā, skats no putnu lidojuma

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana nepieciešama, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Deklarēties var gan pašvaldībā (Dzimtsarakstu nodaļā), gan elektroniski www.latvija.lv - spied šeit.

Pielikums:
Nosaukums: Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja: dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Olaines novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata un pieņem motivētu lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Iesniedzējam un deklarētājam lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pašvaldība nosūtīta ierakstītā vēstulē.

Pielikums: