Izglītība un ar to saistītie jautājumi

Izglītība un ar to saistītie jautājumi

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji jāiesniedz pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā aizbildnis var izmantot e-pakalpojumu.

Vecāki un aizbildņi portālā var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākiem iesniegums pašvaldībā jāiesniedz personīgi.

Pielikums:
Nosaukums: Braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem

Braukšanas izdevumu kompensācija Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo transportu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas izdevumu kompensācija tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.139_2009.

Pielikums:
Nosaukums: Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojuma apmaksai

Pakalpojumu var pieprasīt bērnu (vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem) vecāki, kuri kopā ar bērnu deklarēti Olaines novadā.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu.

Pielikums: