Izglītība un ar to saistītie jautājumi

Informāciju par izglītības iegūšanas iespējām, t.sk. par interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību var atrast te

 

Divas mazas meitenītes spēlējas ar klucīšiem bērnudārzā

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē/Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu. 

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem (skat. 15.1.1.-15.1.5. apakšpunktus),  portālā www.epakalpojumi.lv vecākiem jāatzīmē pazīme par prioritāti vai jāiesniedz iesniegums pašvaldībā personīgi, par prioritātes pievienošanu informē vecāku Reģistrā norādītajā saziņas kanālā.

Pieteicējs var norādīt ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja pieteikumā atzīmēsiet “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma nepiedāvās citas izglītības iestādes un programmas.

Ja pieteikumā nebūs atzīmēts “aicināt tikai uz norādītajām izglītības iestādēm”, tad sistēma piedāvās pārējās Olaines novada izglītības iestādes, ja tajās būs brīva vieta.  

Pakalpojuma apraksts ir pieejams portālā www.latvija.lv 

Pielikums:
Nosaukums: Braukšanas izdevumu kompensācija izglītojamajiem

Braukšanas izdevumu kompensācija Olaines novadā deklarētiem, bet ārpus Olaines pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri izmanto personīgo transportu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas izdevumu kompensācija tiek piešķirta saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.139_2009.

Pielikums:
Nosaukums: Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojuma apmaksai

Pakalpojumu var pieprasīt bērnu (vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem) vecāki, kuri kopā ar bērnu deklarēti Olaines novadā.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu.

Pielikums: