Nekustamais īpašums

Nekustamo īpašuma nodokli var samaksāt, izmantojot e-pakalpojumu šeit

Olaines pilsēta no putnu lidojuma - skats uz pilsētu  no dzelzceļa puses

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Izziņa par būves neesamību dabā

 

Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā. 

Lai pieprasītu izziņu ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Tiek izdota izziņa par būves neesību, kas apliecina būves neesību dabā vai motivēts lēmums par atteikšanos izdot izziņu par būves neesību. Pirms izziņas par būves neesību saņemšanas jāiesniedz/jāuzrāda nodevas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

Pielikums:
Nosaukums: Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai,

2) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai,

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai –

nodrošinot piekļūšanas iespējas, precizējot apgrūtinājumus, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Projekta izstrādi uzsāk pēc Būvvaldes lēmuma pieņemšanas par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.

Zemes ierīcības projektu apstiprina ar Domes lēmumu – izdodot administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Pielikums:
Nosaukums: Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Detālplānojumu izstrādā:

1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos;

2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;

3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;

4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja:
4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;
4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās.

Dome pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina detālplānojuma izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kā arī norāda personu, ar kuru tiks slēgts līgums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

Pielikums: