Klientu pieņemšana Olaines sociālās aprūpes centrā notiek ar iepriekšēju pierakstu pa tālr. 20431042. 

 


Lai reģistrētos  pakalpojuma rindas reģistrā Sociālās aprūpes centra pakalpojumu saņemšanai, ja  pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

 • personas iesniegums;
 • likumiskā apgādnieka iesniegums (apgādniekam  iesniegumā jāapliecina sava līdzdalība pakalpojuma apmaksā, ka arī jāapliecina, ka  vecāks (ja apgādnieks ir bērns) ir rūpējies par viņu;
 • ģimenes ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi, kontrindikāciju neesamību Sociālās aprūpes centra pakalpojumu saņemšanai un  rekomendācijām aprūpei un profilaksei. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt līdzi;
 • psihiatra izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas funkcionālo traucējumu veidu(-us) un smaguma pakāpi, piemērotāko pakalpojuma veidu, speciālo kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai vispārējā tipa Sociālās aprūpes centrā un rekomendācijām aprūpei un profilaksei;
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai normatīvajā aktā par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktajā kārtībā, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 • ja persona pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu pakalpojuma apmaksā - personas un apgādnieku aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes  vai  atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

 Pie dokumentu iesniegšanas jāuzrāda derīgu personas apliecinošu dokumentu.


 

Olaine novada PA “Olaines sociālais dienests” mēneša laikā pēc iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas:

 • apmeklē personu viņas dzīvesvietā;
 • novērtē personas pašaprūpes spējas un nosaka aprūpes līmeni;
 • novērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai Sociālās aprūpes centrā;
 • pieņem lēmumu par personas uzņemšanu vai atteikumu uzņemšanai rindā pakalpojuma saņemšanai;
 • informē personu un viņas likumisko apgādnieku par pieņemto lēmumu.

 

Persona, kurai nav likumisko apgādnieku, tiek uzņemta Sociālās aprūpes centrā ārpus rindas, ja ģimenes ārsta izrakstā no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai ārstējošā ārsta izrakstā no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ir indicēts nekavējoties saņemt pakalpojumu, un ja Sociālās aprūpes centrā ir vieta.


 

Sociālās aprūpes centra pakalpojumu saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona tiek uzņemta rindā Sociālās aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, nosaka Olaines novada domes 2023.gada 23.augusta saistošie noteikumi Nr. SN16/2023 “Par sociāliem pakalpojumiem Olaines novadā” un 2023. gada 30. jūnija noteikumi par kārtību, kādā persona tiek uzņemta rindā Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā.