Klientu pieņemšana Olaines sociālās aprūpes centrā notiek ar iepriekšēju pierakstu pa tālr. 20431042. 


Sociālās aprūpes centra pakalpojumu saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona tiek uzņemta rindā Sociālās aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, nosaka Olaines novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Olaines novada pašvaldībā”  un 2019.gada 05.aprīļa noteikumi par kārtību, kādā persona tiek uzņemta rindā Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā.

Lai saņemtu Sociālās aprūpes centra pakalpojumu vai reģistrētos  pakalpojuma rindas reģistrā, ja  pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

 • personas iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un kontrindikāciju neesamību Sociālās aprūpes centra pakalpojumu saņemšanai. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt līdzi;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • apgādnieku iesniegumi, ja personas  ienākumi tikai daļēji sedz pieprasītā pakalpojuma maksu. Apgādniekam  iesniegumā jāapliecina sava līdzdalība pakalpojuma apmaksā, ka arī jāapliecina, ka  vecāks (ja apgādnieks ir bērns) ir rūpējies par viņu;
 • ja persona pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu pakalpojuma apmaksā - personas un apgādnieku aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes  vai  atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

 

Pie dokumentu iesniegšanas jāuzrāda derīgu personas apliecinošu dokumentu.

 

Olaine novada PA “Olaines sociālais dienests” mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas:

 • izvērtē personas sociālo situāciju;
 • izvērtē personas un apgādnieku materiālo situāciju;
 • apmeklē personu dzīvesvietā vai atrašanās vietā;
 • veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un nosaka aprūpes līmeni;
 • pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.