2021. gada 24. marta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par 2020.gada finanšu pārskatiem

2.1.  Par Olaines 1.vidusskolas 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.2. Par Olaines 2.vidusskolas 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.3. Par Olaines Mūzikas un mākslas skolas 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.4. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.5. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte” 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.6. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Magonīte” 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.7. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”  2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.8. Par Olaines Kultūras centra 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.9. Par Olaines Sporta centra 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.10. Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.11. Par p/a „Olaines sociālais dienests” 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

3. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Olaines novada domes 2017.gada 24.maija sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā “(ie)dvesma” sadarbībā ar AS “SEB banka”” (6.prot., 15.p.)

5. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Gavana” projekta „Par saimniecības ēkas, palīgēkas un žoga  izbūvi blakus ūdenstornim uz dārzkopības kooperatīva sabiedrības “Gavana” piederoša zemes gabala (kad.nr.80800-190325)” finansējumu

6. Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts ieguvei  smilts atradnē “Kūdras krautuve”

7. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

7.1. Par piekrišanu zemes  dārzkopības sabiedrībā “VEF-Baloži” Nr.652 (Medemciemā) iegūšanai īpašumā YS

7.2. Par piekrišanu  domājamās daļas no zemes  “Stropi” (Blijās) iegūšanai īpašumā RB

8. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Staļļi” (Olaines pagastā)

9. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

9.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Medņi” Nr.172 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

9.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Jāņupe-2” Nr.219/280 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

9.3. Par zemesgabala “Smukiņi” (Pēterniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

9.4. Par zemesgabala “Skali” (Pēterniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10. Par dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

10.1. Par dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 18 - 48 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

10.2. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 12-39 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

11. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 2-17 (Olainē) atsavināšanu

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma -zemes dārzkopības sabiedrībā atsavināšanu elektroniskā  izsolē

13. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

14. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.310 izbeigšanu

15. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un zemesgabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību pašvaldībai

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

16.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu rezerves zemes fondā ieskaitītajai zemes vienībai (Jāņupē)

16.2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Ceplīši” (Olaines pagastā) zemes vienībai

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 13 (Olainē) zemes vienības daļai

18. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

18.1. Par nekustamo īpašumu d/s VEF-Baloži Nr.443 un d/s VEF-Baloži Nr.452 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

18.2. Par nekustamo īpašumu d/s Ieviņa-99 Nr.401 un d/s Ieviņa-99 Nr.402 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

19. Par nekustamā īpašuma Nāburdziņi-Bullīši (Jaunolainē) sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.1.  Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Bebri un Biznesa parks (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.2. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Čakstes iela (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.3. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Torņa iela 38 un Torņa iela 40 (Medemciemā)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.4. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam d/s Rīts Nr.369/380 (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

21. jautājums svītrots no 24. marta domes sēdes darba kārtības

22. Par zemesgabala iznomāšanu

22.1. Par zemesgabala „Bērzu Birzes” (Jaunolainē)  iznomāšanu SIA “Rickat”

22.2. ​​​​​​​Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 021 0897 (Jāņupē) iznomāšanu biedrībai “Dzelmes”

23. Par Nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31, Olainē Nomas līguma grozīšanu

23.1. ​​​​​​​Par 2009.gada 1.aprīļa Nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31, Olainē Nomas līguma noslēgta ar SIA „NETTA’’ grozīšanu

23.2. ​​​​​​Par 2009.gada 1.februāra Nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31, Olainē Nomas līguma noslēgta ar SIA „Optic Guru’’ grozīšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

25. Par dzīvokļa Stacijas ielā 22-11 (Olainē) remontu

26. Par dzīvokļa Zemgales ielā 15-8 (Olainē) 2003.gada 13.marta Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

27. Par E Š izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra

28. Par D Š reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

29. Par vietas piešķiršanu Ģ S sociālajā istabā Zemgales ielā 31-82 (Olainē)

30. Par R B uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

31. jautājums noraidīts

32. Par aizņēmuma saņemšanu valsts kasē investīciju projekta “Būvprojekta izstrādei -Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” realizēšanai