2021. gada 25. augusta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada vēlēšanu komisiju

3. Par Olaines novada pašvaldības administratīvo komisiju

4. Par Olaines novada bāriņtiesas nolikumu

5. Par grozījumu Olaines novada domes 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes “Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)” (1.prot., 4.p.)

6. Par Olaines novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas izveidošanu

7. Par atļauju Edgaram Pakalnam savienot amatus

8. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

8.1. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J K

8.2. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I B

8.3.  Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

8.4. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V P

8.5. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I K – L

8.6. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V G

8.7. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J T

8.8. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S B

8.9. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

8.10. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S E

8.11. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu L Š

8.12. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V S

8.13.  Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu Z G

8.14. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K A

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lauku attīstības programmas projekta Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000005 “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta pilnveide” realizācijai

10. Par finansējumiem

10.1. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Stūnīši” projekta ““Stūnīši” koplietošanas zemes pievadceļu labiekārtošana” finansējumu

10.2. ​​​​​​​ Par  kooperatīvās dārzkopība sabiedrības “Ezītis” projekta “Asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi KDS “Ezītis” teritorijā” finansējumu

11. Par nekustamā īpašuma – Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā telpu nomas līguma izbeigšanu un lietojuma līguma slēgšanu

12. Par zemesgabalu dārzkopības sabiedrībās atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes nomniekiem

12.1. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Stars” Nr.97 (Dāvos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.2. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.115 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.3. Par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā “Zīles” Nr.187 (Vaivados) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.4. ​​​​​​​Par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā “Lībieši” Nr.1205 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.5. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr.3104 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.6. ​​​​​​​ Par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā “Komutators” Nr.245 (Medemciemā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13. Par dzīvokļu (Olainē) atsavināšanu

13.1. ​​​​​​​Par dzīvokļa Stacijas ielā 32-16 (Olainē) atsavināšanu

13.2. ​​​​​​​Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-29 (Olaine) atsavināšanu

13.3. ​​​​​​​Par dzīvokļa Zemgales ielā 51-11 (Olainē) atsavināšanu

14. Par dzīvokļu īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

15. Par nekustamo īpašumu-zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.1. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Celtnieks” Nr.163 (Stīpniekos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.2. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr.3101 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

17. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Bērziņi” Nr.147 (Rājumos) iznomāšanu V A

18. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Nomaļu ielā 15 (Grēnēs) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā SIA “NORD STYLE Ltd”  

19. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 28.jūlija sēdes lēmumā “Par ielu nosaukumu un adreses piešķiršanu/maiņu dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži" (Medemciemā)” (9.prot., 22.p.)

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma “Ezītis d/s koplietošanas zeme” zemes vienībām 

21. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

21.1. ​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu Ezītis 215 un Ezītis 216 (Ezītī) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

21.2. ​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu d/s VEF-Baloži Nr.694 un d/s VEF-Baloži Nr.695 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Dobelnieki 2 (Pēterniekos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Rasaskalni (Pārolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

23. Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.114 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vidzemnieki” (kad.nr.8080 014 0061) un “Ķikuti” (kad.nr.8080 014 0051)” (6.prot.,33.p.) atcelšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas” (Olaines pagastā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0413 8004 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai „Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas”  

25. Par vietu ierādīšanu sociālajās istabās Zemgales ielā 31 (Olainē)

25.1. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu I J sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

25.2. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu A Z sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

25.3. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu M Ž sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

26. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

26.1. Par A A M G uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

26.2. Par H uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

26.3. Par L V  uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Baltavoti” (Stūnīšos)

28. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 15-8 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku