2021. gada 26. maija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par grozījumiem nolikumā

2.1. Par grozījumiem Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Dzērvenīte” nolikumā

2.2. Par grozījumiem Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle” nolikumā

2.3.  Par grozījumiem Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” nolikumā

3. Par nolikumu

3.1.  Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumu

3.2.  Par Olaines Mūzikas un mākslas skolas nolikumu

4. Par grāmatu iegādi Olaines 1. un 2.vidusskolas 12.klašu un Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventu apsveikšanai

5. Par vasaras nometņu organizēšanu Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” un Olaines 2.vidusskolā

6. Par Olaines 2.vidusskolas nometnes “Handbola nometne 2021” dalības maksas apstiprināšanu

7. Par grozījumu 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes “Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)” (1.prot., 4.p.)

8. Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” darba plānu

9. Par Sadarbības memorandu par industriālā parka “Birznieki” attīstību

10. Par Olaines novada Jāņupes kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ziediņi" projekta" kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „Ziediņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem 5.posma izbūve” finansējumu

11. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Jāņupe-2” Nr.293/67 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.2.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rīts” Nr.180/181 (Medemciemā)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.3.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rīts” Nr.182/183/184 (Medemciemā)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.4.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.350 (Ezītī)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes atsavināšanu elektroniskā  izsolē

13. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

13.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.112 (Vaivados)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

13.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ziediņi” Nr.83 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

13.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vasara ” Nr.202 (Viršos)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

13.4. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.219 (Ezītī)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

14.1.  Par dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 4-62 (Stūnīšos) atsavināšanu

14.2.  Par dzīvokļa īpašuma Parka  ielā 6-10 (Olainē) atsavināšanu

15. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

16. Par zemesgabala iznomāšanu

16.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Ezītis” Nr.430 (Ezītī) iznomāšanu D V

16.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Lazdas” Nr.2610 (Jāņupē) iznomāšanu R U

16.3.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Ezītis” Nr.280 (Ezītī) iznomāšanu DKS “Ezītis”

17. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.427  izbeigšanu

18. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

18.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” Nr. 63 (Jāņupē) un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Indijas pilsonim M

18.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Braši” (Olaines pagastā)

18.3. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Atlantika” Nr.173 (Jāņupē) un  piekrišanu zemes  iegūšanai  īpašumā A B  (A B)

19. Par atbalstu dzīvojamās mājas Pionieru ielā 84 (Jaunolainē) apkures sistēmas pārbūvei

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu rezerves zemes fondā ieskaitītajai zemes vienībai

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma “Jaunvīntapi” (Olaines pagastā) zemes vienības daļai

22. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

22.1. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu d/s Tulpe Nr.192 un d/s Tulpe Nr.193 (Rājumos) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

22..2. ​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu d/s VEF-Baloži Nr.395 un d/s VEF-Baloži Nr.415 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu​​​​​​​

23. Par nekustamā īpašuma Vītoli (Olaines pagastā) sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

24. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Franču iela (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Franču iela 2 (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.3. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Franču iela 3 (Stūnīšos)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.4. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Rīgas iela 21B (Olainē)  apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.5. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Lapas (Olaines pagastā) 2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0034 apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

25,1, ​​​​​​​ Par dzīvojamās telpas Gaismas ielā 1-_ (Stūnīšos) īres līguma noslēgšanu ar V S

25.2.  Par dzīvojamās telpas (istabas) Zemgales ielā 31–_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar L G

26. Par O L reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

27. jautājums noraidīts