2022. gada 23. februāra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines Kultūras centra nolikumu

3. Par Olaines novada domes 2021.gada 9.decembra ārkārtas sēdes lēmuma “Par siltumenerģijas (apkures) apgādes  maksas zaudējumu segšanu Olaines pilsētā no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 30.aprīlim” (16.prot., 3.p.) atcelšanu

4. Par 2016.gada 28.septembra Saistošo noteikumu Nr. SN10/2016  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanas kārtību Olaines novadā” (12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10.apakšpunktā noteiktajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām) 15.2.apakšpunkta piemērošanas kārtību 2022.gadā

5. Par pašvaldības  atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

6. Par Olaines novada domes 2018.gada 24.oktobra sēdes lēmuma “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanas kārtību” (14.prot., 9.p.) grozījumiem

7. Par dzīvokļa īpašuma Gaismas  ielā 4-28 (Stūnīšos) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

8. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemju) atsavināšanu elektroniskā  izsolē (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4, pielikums Nr.5, pielikums Nr.6, pielikums Nr.7, pielikums Nr.8)

9. Par nekustamo  īpašumu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

9.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi 2” Nr. 3875 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

9.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lībieši” Nr. 1187 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

9.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes 1” Nr. 108 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

9.4. Par nekustamā īpašuma-dzīvokļa Gaismas iela 4-5 (Stūnīšos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

11. Par zemesgabala Stacijas ielā 3 (Olainē) nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “ASBAR”

12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lāčplēši” un “Veismaņi” Olaines pagasts, Olaines novads

13. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar kooperatīvo dārzkopības sabiedrību “Komutators” par nekustamā īpašuma “Komutators d/s koplietošanas zeme” daļas bezatlīdzības lietošanu

14. Par dalību un finansējumu atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2 pasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektā “Medemciema aktīvās atpūtas laukuma izveide”

15. Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”

16. Par Olaines novada pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

17. Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam pilnveidotās (4.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma “Ēciņi 4” (Olaines pagastā) zemes vienības daļai

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Silvas (Olaines pagastā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Brīvnieki (Olaines pagastā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Lielgailīši 1 (Grēnēs) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.4. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Stūri, Stūrīši, Sūnu iela (Stūnīšos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

22.1. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Stacijas ielā 42-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar A L

22.2. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Zemgales ielā 2-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar M K

23. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Stacijas ielā 20-_ (Olainē) īres līguma ar kopīgo lietošanu un solidāro atbildību noslēgšanu ar N B un S P

24. Par A S izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra

25. Par atļauju Aleksandram Ananidzem savienot amatus

26. Par Olaines novada domes un  komiteju sēžu darba grafiku 2022.gadā

27. Par nekustamā īpašuma Ceriņi (Pēterniekos) sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu