2022. gada 25. maija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu
2. Par nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
11. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
12.Par zemesgabala iznomāšanu
13. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
18. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā