2022. gada 27. jūlija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” darbiniekam

3. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā

4. Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes „Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)

5. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības finansējumu

5.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Lejas 1” projekta „DKS “Lejas 1” iekšējo centrālo ceļu remonts” finansējumu

5.2. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VEF Baloži” projekta “Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana “VEF-Baloži” teritorijā Medemciemā, Olaines novadā” finansējumu

5.3. Par Latvijas Republikas Rīgas rajona Olaines pagasta Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Puriņi” projekta „Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” finansējumu

6. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ziediņi” Nr.112 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi” Nr. 139 (Rājumos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr. 97 (Vaivados) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.4. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rīts” Nr. 202 (Medemciemā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

7. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” Nr.4075 (Jāņupē) iznomāšanu J K

8. Par nekustamā īpašuma “Ūdrainītes” (Jaunolainē) nomas līguma, noslēgta ar SIA “Sabiedrība Mārupe’’ pagarināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Jaunķikuti” (Ielejās) pieņemšanu bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā

10. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Tituls” (Medemciemā) zemes vienības daļai

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

12.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Rīts Nr.233/234 (kadastra Nr.8080 002 0934) (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

12.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Ieviņa-99 Nr.323/328 (kadastra Nr.8080 002 2055) (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

12.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Blijas (Blijās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Rīgas pilsētas meža fonds (kadastra Nr.8080 002 2105) (Olaines novadā) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8080 006 0568, 8080 006 0569, 8080 006 0574, 8080 001 0416, 8080 001 0417, 8080 002 2110 un 8080 002 2109 sadalei

14. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021. gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2021 “Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā”

15. Par vietas ierādīšanu K D sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

16. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

16.1. Par E J uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā (svītrots no darba kārtības)

16.2. Par A J uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

17. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ieviņa 99” projekta “Medemciema rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izveide” finansējumu